Sökning: "jämställdhet skolan genus"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden jämställdhet skolan genus.

 1. 1. ”Hon fick ju ett bättre liv sen” : En kvalitativ studie om hur tolv elever i årskurs F-3 resonerar om den normbrytande versionen av sagan om Askungen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Lindell; [2021]
  Nyckelord :gender; critical literacy; didactic potential; children’s literature; student’s perceptions; norm-breaking; genus; critical literacy; didaktisk potential; barnlitteratur; elevers resonemang; normbrytande;

  Sammanfattning : Skolan har i uppdrag att aktivt arbeta med frågor som rör kön, jämställdhet, rättigheter och möjligheter. Vidare ska skolan ge elever verktyg till att kritiskt kunna granska könsmönster samt ge elever en förståelse för hur dessa könsmönster kan begränsa människors livsvillkor (Skolverket, 2019). LÄS MER

 2. 2. Normmedvetna lärares jämställdhetsperspektiv på undervisningen : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Brömster; [2021]
  Nyckelord :Gender equality; gender; norm critical; reflexivity; intersectionality; elementary school; teachers’ perceptions; qualitative interview; Jämställdhet; genus; normkritik; normmedvetenhet; reflexivitet; intersektionalitet; grundskola; lärares uppfattningar; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Skolan ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Granskningar visar dock att det finns brister i skolors jämställdhetsarbete och det finns en rad jämställdhetsproblem i skolan. Många av problemen kan kopplas till könsnormer, varför svenska skolmyndigheter förespråkar ett normmedvetet förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Hur är jämställdheten i gymnastiken? : Högstadielärares syn på jämställdhet och könsnormer i skolämnet gymnastik

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Erica Mäki-Ullakko; [2021]
  Nyckelord :idrottsundervisning; skolan; gymnastik; genus; jämställdhet; könsnormer; genusmedvetenhet; pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Jämställdhet och genusmedvetenhet har diskuterats mycket i vårt samhälle och är aktuella ämnen även idag. Syftet med studien är att beskriva, analysera och tolka finlandssvenska högstadielärares uppfattningar om genusmedveten och jämställd undervisning i skolämnet gymnastik. LÄS MER

 4. 4. Karriärmöjligheter i en organisation skapad av män : En studie om kvinnor och mäns upplevelser av karriärmöjligheter i en mansdominerad tillverkningsorganisation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ISABELLE RÖNKKÖ; MALIN SEFTON; [2021]
  Nyckelord :Gender; organizational culture; manufacturing industry; minority; gender equality; career opportunities; Genus; organisationskultur; tillverkningsindustri; minoritetsposition; jämställdhet; karriärmöjligheter;

  Sammanfattning : Sverige har en historiskt stark tradition av att arbeta för ökad jämställdhet i arbetslivet och landet lyfts ofta fram som ett exempel där jämställdhetsarbetet kommit långt. Arbetskraftsdeltagandet mellan män och kvinnor är jämnt men arbetsmarknaden är fortfarande könssegregerad och det finns en ojämn fördelning mellan könen bland högre positioner där män är i tydlig majoritet. LÄS MER

 5. 5. Barns värderingar, föreställningar och förväntningar på kön utifrån bildsamtal : "För det är lite annorlunda och olika för killar och tjejer"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nathalie Svedberg; Mathilda Junås; [2021]
  Nyckelord :Barnintervjuer; barns syn; genus; jämställdhet; könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera barns syn på kön och det som undersöktes var barns värderingar, föreställningar och förväntningar på kön utifrån normativa- och normkritiska bildsamtal. Tidigare forskning visar på att barn är medvetna om hur de olika könen ska bete sig för att passa in i samhället och bli accepterade. LÄS MER