Sökning: "jämställdhetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade ordet jämställdhetsarbete.

 1. 1. Barns värderingar, föreställningar och förväntningar på kön utifrån bildsamtal : "För det är lite annorlunda och olika för killar och tjejer"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nathalie Svedberg; Mathilda Junås; [2021]
  Nyckelord :Barnintervjuer; barns syn; genus; jämställdhet; könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera barns syn på kön och det som undersöktes var barns värderingar, föreställningar och förväntningar på kön utifrån normativa- och normkritiska bildsamtal. Tidigare forskning visar på att barn är medvetna om hur de olika könen ska bete sig för att passa in i samhället och bli accepterade. LÄS MER

 2. 2. Vad berättas om arbete med jämställdhet inom det utbildningspedagogiska fältet för yngre barn? En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Strand; [2020-07-03]
  Nyckelord :pedagogisk verksamhet för yngre barn; Förskola; jämställdhetsarbete; jämställdhet; genus; pedagogik; normkritisk pedagogik; kön; identitet;

  Sammanfattning : Within pedagogical education for young children both nationally and internationally, work isconducted on issues of equality, equity and gender identity. In terms of activities around the world, Swedish preschool are in many ways unique when it comes to equality work. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om förskollärares genusmedvetna förhållningssätt till fri lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jennie Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; förskollärare; genus; genusperspektiv; jämställdhet; styrning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att identifiera hur förskollärare förhåller sig till fri lek i förskola, vilket analyseras utifrån ett genusperspektiv. Vidare undersöks vad det kan finnas för möjligheter och svårigheter för förskollärare att förhålla sig genusmedvetet till fri lek. LÄS MER

 4. 4. Kan fler män i förskolläraryrket bryta könsnormstänkandet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mishko Kralev; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Könsnormer; Jämställdhetsarbete; Manliga förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare insikt på hur manliga förskollärare ser att dekan tillföra i jämställdhetsarbetet och för att få fler män att välja förskolläraryrket så skastudien ta reda på vad som motiverar män att välja yrket.Det genomfördes sex intervjuer baserade på manliga förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Oberoende av könstillhörighet : En kvalitativ studie om manliga förskollärares bidrag till barns konstruktion av genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Bodlander; Åsa Lind; [2020]
  Nyckelord :Genus; Jämställdhetsarbete; Kön; Manliga förskollärare; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att studera hur manliga förskollärare bidrar till barns konstruktion av genus med ett särskilt fokus på barns lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Studien är av kvalitativ karaktär med utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivet. LÄS MER