Sökning: "jönköping academy"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden jönköping academy.

 1. 1. Vem har nytta av en siffra? : -      en fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Karin Halldorf; [2019]
  Nyckelord :Improvement knowledge; information transfer; pain rating; mitigate symptoms; consensus.; Förbättringskunskap; informationsöverföring; smärtskattning; symtomlindring; samsyn.;

  Sammanfattning : Vem har nytta av en siffra?– En fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.   Bakgrund: Palliativ vård, vård i livets slut, ändrar fokus från bot till lindring. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter inom palliativ hemsjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare; Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Maria Nycroft; Elvina Kannerling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Näringsriktiga mellanmål och tätare viktkontroller minskade ofrivilligviktnedgång : En kvalitativ studie om ett förbättringsarbete på ett äldreboende

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärdHögskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Louise Törnquist; [2018]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Förbättringskunskap; Kvalitetsförbättring; Nutrition; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns omfattande belägg om nutritionens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. För äldre patienter som bor på äldreboenden förekommer undernäring och ofrivillig viktnedgång vilket kan leda till ökade komplikationer såsom fall, trycksår och dödlighet.Syfte: Syftet i denna uppsats består av två delar. LÄS MER

 4. 4. SOS 112– vad har inträffat? : En studie av framgångs- och riskfaktorer i nöd-samtalet utifrån ett förbättringsarbete för att öka säkerställandet av vitala parametrar genom reflektion.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Anneli Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Emergency call-center; emergency call-taker; call interception; prehospital care.; larmcentral; samtalsavlyssning; prehospital vård; larmoperatör;

  Sammanfattning : Den akuta prehospitala vården börjar ofta med ett nödsamtal. Detta, mycket komplexa samtal, är vård som ska vara av god kvalitet, ges på lika villkor och den som har störst behov ska ges företräde. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad informationsöverföring i äldreomsorg : - en fallstudie om implementering av ett modifierat SBAR-verktyg

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Lina Edberg; [2018]
  Nyckelord :teamwork; information; communication; improvement work; patient safety; teamarbete; information; kommunikation; förbättringsarbete; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Brister i kommunikation är den enskilt största orsaken till att avvikelser inträffar i hälso-och sjukvård. Genom att standardisera kommunikation och informationsöverföring minskar variationen, och logik och ömsesidig överenskommelse skapas. LÄS MER