Sökning: "jag vill lär mig skriva brev"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jag vill lär mig skriva brev.

  1. 1. Varför ska jag lära mig att läsa och skriva? : Barns tankar om sin läs- och skrivinlärning

    Kandidat-uppsats, Humanvetenskapliga institutionen

    Författare :Monica Lennartsson; Fanny Hesslegård; [2008]
    Nyckelord :Barns tankar; Läs- och skrivinlärning;

    Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete har varit att klargöra vilka tankar sexåringar har kring sin läs- och skrivinlärning. Syftet har mynnat ut i två frågeställningar, sexåringars tankar kring betydelsen av att lära sig läsa och skriva och hur sexåringar anser att de lär sig läsa och skriva. LÄS MER