Sökning: "jaget och identiteten"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden jaget och identiteten.

 1. 1. Upplevelser av att leva med traumatisk ryggmärgsskada : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Johanna Berglund; Maria Nygren Engin; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; Leva med; Livskvalitet; Omvårdnad; Ryggmärgsskada; Spinalskada; Upplevelser;

  Sammanfattning : Traumatisk ryggmärgsskada kan få förödande konsekvenser för individen och drabbar både den skadade och personens anhöriga. Skadan kan orsaka stort lidande och personerna behöver finna hopp om att det finns en framtid och återanpassa sig till det nya livet med skada. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om adhd-diagnosens införlivande i identiteten : ”Desto närmare jag har till mig själv och vet varför jag är som jag är, desto lättare blir det att liksom.. leva”

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sarah Sparrdal; Gardevåg Nathalie; [2018]
  Nyckelord :sociologi; adhd; stigma; identitet; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Adhd är en av de vanligare neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna och det talas allt mer om denna diagnos i samhället. Detta är en kvalitativ intervjustudie som avser att undersöka om adhd påverkar identitetsskapandet samt se till samhällets påverkan i detta avseende. LÄS MER

 3. 3. Alla bär på en historia : Dyslexi, identitet och självuppfattning ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Therése Lindgren; [2017]
  Nyckelord :social-constructionism; life-story; student perspective; dyslexia; identity; self-perception; socialkonstruktionism; livsberättelse; elevperspektiv; dyslexi; identitet; självuppfattning;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to examine a former student`s school experiences of dyslexia and how these experiences have influenced on the student´s self-perception and identity. In support of achieving the purpose, I have started out from the following questions: What does the former student say about dyslexia, dyslexia diagnosis and how are these experiences described? How does the former student position herself in relation to the other students? How can the different time identities visualize the identity process? The approach to the study is the story of the former student´s life and data have been collected by means of interviews. LÄS MER

 4. 4. "Folk med fina konton har roligare liv" : En kvalitativ studie kring Facebooks påverkan på unga och unga vuxnas självkänsla ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tomas Ljunglöf; Johanna Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Självkänsla; identitetsskapande; Facebook;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Arbetet syftar till att undersöka hur unga och unga vuxna konstruerar sina profiler på Facebook och på vilket sätt nätverkssidan påverkar deras självkänsla.Särskilt viktigt är detta då studier har påvisat att självkänsla och psykisk ohälsa är direkt korrelerade. LÄS MER

 5. 5. "Men det går ju aldrig att sopa igen spåren från vart du kommer ifrån" : En kvalitativ studie om unga samers självrepresentation och identitet på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anja-Maria Eriksson Norén; [2016]
  Nyckelord :Identitet; samer; självidentitet; sociala medier; Instagram; kommunikation;

  Sammanfattning : Vad händer när konsumenten har möjligheten att bli producent och ges en chans att representera sig själv istället för att bli representerad av andra? Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse och mening Instagram och den självrepresenterade samiska mediebilden har i några unga samtida samers reflexiva identitetsskapande. Med utgångspunkt i Giddens teori om det självreflexiva projekt som utgör jaget är fokus på hur Instagram används för självrepresentation, kulturell och etnisk tillhörighet och vilken betydelse och mening det har för de unga samerna som utgör studiens respondenter. LÄS MER