Sökning: "jan aronsson 2006"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jan aronsson 2006.

  1. 1. Styrförutsättningars påverkan på utformningen av belöningssystem i IT-branschen

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Rickard Aronsson; Mattias Nilsson; Michael Lavesson; Jan Ivarsson; [2006]
    Nyckelord :IT-branschen; kunskapsföretag; belöningssystem; styrverktyg; styrförutsättningar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : En uppsats om hur IT-företag som säljer konsulttjänster utformar sina belöningssystem, med fokus på tre styrförutsättningars påverkan. Studien är kvalitativ och baseras på empirisk material inhämtat från fem stora IT-företag... LÄS MER