Sökning: "janna nelson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden janna nelson.

  1. 1. Placering – och sen då? Om socialsekreterares arbete med familjer kring ungdomsplacering

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Hillevi Friis; Janna Nelson; [2009-01-21]
    Nyckelord :Placering; familjearbete; samarbete; handlingsutrymme;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur socialtjänsten arbetar med familjeperspektiv i samband med utredningar och placeringar av ungdomar på institution och i familjehem. Vi har avsett att studera hur socialsekreterare arbetar med placerade ungdomars familjer, hur socialsekreterarnas roll ser ut i arbetet med familjen samt vad som påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme inom sin organisation. LÄS MER