Sökning: "janne min vän"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden janne min vän.

 1. 1. Synen på barndom och uppfostran i skönlitterära barnböcker : - Specifikt, Janne, min vän(1985), Alla vi barn i Bullerbyn(1947) och Mera om oss barn i Bullerbyn(1949)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Filis Akfidan; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Ett barn var jag, och anade inte ens att det fanns något att se" : Barnsyn i Peter Pohls debutroman Janne, min vän

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fanny Richloow; [2016]
  Nyckelord :Peter Pohl; barnsyn; barndom; diskursanalys; ungdomslitteratur; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats har varit att synliggöra den rådande barnsynen i Peter Pohls debutroman Janne, min vän från 1985. Med hjälp av diskursanalys och med en utgångspunkt i Allison James och Alan Prouts teori om barndomen som social konstruktion har jag undersökt hur konstruktionen av barn och barndom ser ut i romanen. LÄS MER

 3. 3. Liv på egna villkor : En queerteoretisk tolkning av Janne i Peter Pohls Janne, min vän

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Maja Hamp; [2015]
  Nyckelord :Peter Pohl; Janne min vän; Queerteori; Queer; Heteronormativitet; Karaktärsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att tolka Janne i Peter Pohls Janne, min vän utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. Genom att använda mig av queerteorins tankar om kön/genus, normalitet och identitet tror jag mig kunna ge en alternativ bild av Jannes liv. LÄS MER

 4. 4. Att utvecklas som skönlitterär läsare : med ett narratologiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Granström; [2007]
  Nyckelord :social-cultural learning; envisionment; theory of reception; literacy; sociokulturellt lärande; föreställningsvärld; receptionsteori; läskompetens;

  Sammanfattning : ”Det är så bra att läsa” är ett uttryck som vi alla har hört. Som en formel uttalas dessa ord om skönlitterär läsning. Med den här uppsatsen hoppas jag inspirera till att fler människor engagerar sig i hur skönlitteratur kan användas i utbildningen. LÄS MER