Sökning: "japansk kampkonst"

Hittade 1 uppsats innehållade orden japansk kampkonst.

  1. 1. Kampkonsternas nätstrider. En språklig- och multimodal analys av japanska kampkonsters hemsidor på internet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Oscar Persmo; [2015-03-10]
    Nyckelord :Japanska; Bujinkan; judo; japansk kampkonst; multimodal analys; informationsöverföring;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur språket, informationen och marknadsföringen på japanska kampkonsters hemsidor skiljer sig beroende på om målgruppen är svensk eller japansk inom den sportinriktade judon och den mer traditionellt och kulturellt inriktade bujinkan. Utifrån en multimodal analys undersöks relationen mellan texter och bilder, och utifrån ett språkligt perspektiv kommer hemsidornas text att analyseras. LÄS MER