Sökning: "jean charles"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden jean charles.

 1. 1. Habit changes- How habit changes can change my artistic process and expression

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Natasja Jean-Charles; [2020-04-01]
  Nyckelord :Habits; Creative process; Habit changes; Creative expression; Vanor; Kreativ process; Förändring av vanor; Kreativt Uttryck.;

  Sammanfattning : The objective with this research is to see how a change of habits affect my artistic processand expression. Realizing that the habits I have developed over the years have become anobstacle to my creativity, I wanted to see if there are any changes to my attitude afterimplementing habitual changes in my creative process and in my personal life. LÄS MER

 2. 2. “Jag hinner aldrig igenom min 'to do'-lista” : En dagboksstudie om hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Bergqvist; Larglinda Sopaj; [2019]
  Nyckelord :flextime; flexible work; overtime; work-life conflict; boundaryless work; time; time management; flextid; flexibelt arbete; övertid; work-life conflict; gränslöst arbete; time; time management;

  Sammanfattning : Titel: “Jag hinner aldrig igenom min ‘to do’-lista” Undertitel: En dagboksstudie om hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid Författare: Cecilia Bergqvist och Larglinda Sopaj Handledare: Jean-Charles Languilaire Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, vårterminen 2019 (15 hp) Nyckelord: flextid, flexibelt arbete, övertid, work-life conflict, gränslöst arbete, time, time management Forskningsfråga: Hur använder heltidsanställda med flexibelt arbete sin tid? Syfte: Att beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid. Metod: Studien bygger på ett praktiskt problem med begränsad tidigare forskning om ämnet. LÄS MER

 3. 3. Konsulters upplevelse av Work-life balance : Och hur de anser att HR främjar denna upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Pettersson; Malin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Ulrich och Brockbank 2005 HR-roller; Zedeck och Mosier 1990 förhållande mellan arbete och icke-arbete; Greenhaus och Beutell 1985 Work-family conflicts; Konsulter.;

  Sammanfattning : Title: Consultants experience of Work-life balance Subtitle: And how they feel that HR promotes this experience Authors: Malin Andersson and Matilda Pettersson Advisor: Jean-Charles Languilaire Level: Bachelor thesis in Business administration, 15 credits, Spring 2019 Key words: Work-life balance, Ulrich and Brockbank (2005) HR-roles, Zedeck and Mosier (1990) relationship between work and non-work, Greenhaus och Beutell (1985) Work-family conflicts, Consultants. Purpose: To describe the consultant’s experience of Work-life balance and how they feel that HR promotes this. LÄS MER

 4. 4. Talent management - en oproblematisk HR-strategi? : En kvalitativ studie om organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Hedberg; Josefin Svensson; [2019]
  Nyckelord :talent management; utmaningar; definition; strategi; implementering; etik; rättvisa;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Talent Management - en oproblematisk HR-strategi?   Undertitel: En kvalitativ studie om organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management.   Författare: Lisa Hedberg och Josefin Svensson   Handledare: Jean-Charles Languilaire   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Datum: 2019-05-05   Nyckelord: Talent management, utmaningar, definition, strategi, implementering, etik och rättvisa. LÄS MER

 5. 5. Länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik, i en kontext av organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Josefin Andersson; Mikaela Brinte; [2017]
  Nyckelord :Formella ledare; Kommunikationsstilar; Retorik; Ethos; Pathos; Logos; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorikUndertitel: I en kontext av organisationsförändringFörfattare: Josefin Andersson och Mikaela BrinteHandledare: Jean-Charles LanguilaireNivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp, VT 2017Nyckelord: Formella ledare, Kommunikationsstilar, Retorik, Ethos, Pathos, Logos,OrganisationsförändringSyfte: Syftet är att förklara länken mellan formella ledares kommunikationsstilaroch retorik, i en kontext av organisationsförändring.Teoretisk referensram: Studien utgår ifrån ett analysverktyg baserat på befintlig teori om formellaledares kommunikationsstilar vid organisationsförändring samtsammanfattande definitioner av Ethos, Pathos och Logos medutgångspunkt i befintlig forskning inom området organisation ochledarskap. LÄS MER