Sökning: "jenny fall psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden jenny fall psykologi.

 1. 1. När orden inte räcker till - en kvalitativ studie om ordlöshetens dilemman och möjligheter i mötet mellan terapeut och patient

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Butler; [2016]
  Nyckelord :intervjusamtal; ’art-based inquiry’; collage; samspel; Ordlöshet; minnen; psykoterapi; without words; memories; interplay; dialogue; psychotherapy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie har varit att beskriva psykoterapeuters upplevelser av ordlöshet i mötet med patienter, här barn eller ungdomar och om och i så fall hur teori kan vara till hjälp i själva mötet. Studien har genomförts utifrån ett fenomenologiskt – hermeneutiskt perspektiv och en icke-verbal, konstnärlig undersökningsmetod, s k ”art-based inquiry” har använts i kombination med intervjusamtal för insamling av data. LÄS MER

 2. 2. Chefers och HR medarbetares syn på strategiska och  operativa kommunikationsärenden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jenny Eriksson; Linnea Lindstrand; [2013]
  Nyckelord :internkommunikation; kommunikationskanaler; kommunikationsärenden; chefer; HR medarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka hinder och möjligheter chefer och HR medarbetare upplevde kring internkommunikationen på Organisationen. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilka kommunikationskanaler som ansågs mest lämpliga i Organisationens kommunikationsärenden. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av KBT i grupp: avhoppade patienter berättar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Klippvik; Linnea Gunnarsson; [2012]
  Nyckelord :Avhopp från psykoterapi; ensidigt avslut; KBT-gruppbehandling; patientperspektiv; IPA; semistrukturerad intervju; Psychotherapy drop-out; unilateral termination; Cognitive Behavioral Group Therapy; patient experiences; semi-structured interviews; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka varför patienter valt att ensidigt avsluta sitt deltagande i KBT i grupp, vilka förväntningar de avhoppade patienterna hade haft på behandlingen, hur de upplevde behandlingen och om dessa upplevelser var relaterade till avhoppet. Semistrukturerade intervjuer utfördes med sju personer, vilka alla hade hoppat av från KBT-grupper innan behandlingen var slutförd. LÄS MER

 4. 4. Minoritetsmissbruk i aktiebolag : Är nuvarande lagstiftning en tillräcklig lösning på detta problem?

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jenny Lindahl; [2012]
  Nyckelord :Minoritetsmissbruk; minoritetsaktieägare; ABL; aktieägaravtal; minoritetsregler;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med föreliggande uppsats är att utreda huruvida dagens minoritetsregler i ABL medför en risk för minoritetsmissbruk samt vilka lösningar som kan finnas på detta problem. Även det generella syftet och funktionaliteten hos minoritetsskyddsreglerna skall undersökas. LÄS MER

 5. 5. Att tvinga någon till vård : LVM-handläggning ur socialsekreterarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Johansson; Jenny Svantesson; [2010]
  Nyckelord :LVM; coercive care; social secretary; client; addiction; autonomy; LVM; tvångsvård; socialsekreterare; klient; missbruk; autonomi;

  Sammanfattning : När en socialsekreterare ska utreda en klient enligt Lag om Vård av Missbrukare i vissa fall (LVM) behöver denne ta ställning utifrån många olika perspektiv. Syftet med denna studie var att ge kunskap om LVM-ärenden ur socialsekreterarens perspektiv samt att belysa deras tankar, uppfattningar och erfarenheter av LVM-handläggning. LÄS MER