Sökning: "jenny snellman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jenny snellman.

 1. 1.  Företags riskrapportering : Effekter av en finansiell kris

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Kramer; Jenny Snellman; [2010]
  Nyckelord :risk; finansiell risk; riskrapportering; årsredovisning; finansiell kris;

  Sammanfattning : År 2007 var det högkonjunktur och ett bra år för svenska företag. Den finansiella krisen, vars effekter blev kännbara i Sverige under år 2008, förde dock med sig ökad instabilitet i världsekonomin och finansiella risker såsom kredit-, likviditets-, ränte-, valuta och prisrisk blev i hög grad aktuella. LÄS MER

 2. 2. Hur verkligt är det verkliga värdet? : En undersökning av fastighetsvärderingar enligt IAS40

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Werlefors; Jenny Snellman; [2008]
  Nyckelord :Verkligt värde; IAS40; Fastighetsvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER