Sökning: "jens nordin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jens nordin.

 1. 1. Stressorer, symptom och copingstrategier hos manliga gymnasieelever som läser på gymnasiet : En jämförelse mellan de som läser, respektive inte läser specialidrott

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jens Nordin; Magnus Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Stress; Coping; Stresshantering; Symptom; Stressorer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att undersöka och beskriva eventuella skillnader respektive likheter i graden av fysisk aktivitet, stressorer, symptom och copingstrategier hos manliga elever som läser respektive inte läser specialidrott (benämns i fortsättningen som SI) på gymnasiet.(1)I vilken grad är eleverna fysiskt aktiva? (2)I vilken grad upplever och/eller känner eleverna stressorer? (3)I vilken grad upplever och/eller känner eleverna symptom vid stress? (4)I vilken grad använder sig eleverna av copingstrategier?MetodMetoden är av explorativ kvantitativ karaktär, som med enkät som verktyg, undersöker och kartlägger fysisk aktivitet, stressorer, symptom och copingstrategier hos manliga elever som läser på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Sambandstudie mellan maximal styrka, effektutveckling och snabbhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Danys Francisco Cabrera Basurto; Jens Carl Mikael Nordin; [2015]
  Nyckelord :Wingate; Power; Squat; Samband; Effektutveckling; Snabbhet; Maximal; Styrka; Korrelation; Sprint; Wingate; Knäböj; Anaerob; Kön; Skillnad;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka hos vältränade om det fanns något samband mellan maximal styrka, effektutveckling och snabbhet, dvs tester som till stor del speglar anaerob kapacitet. Syftet var också att undersöka om det här fanns någon skillnad och/eller likhet mellan kvinnor och män. LÄS MER

 3. 3. Skiftnycklar och humankapital : En studie av två företags branschspecifika chefskap?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Rönnholm; Karl-Erik Karlsson; Tom Nordin; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Branschspecifikt chefskap, egenskaper, Plattityder? Problem: De problem som vi undersökt är framförallt; huruvida en chefs egenskaper är likartade oavsett branschtillhörighet, om generella chefsegenskaper går att hitta i två olika branscher, hur ledaren uppfattar sitt eget ledarskap och hur detta ledarskap uppfattas av de anställda. Ett problem som vi upplevt är att stora delar av den tillgängliga litteraturen är väldigt likriktad Vi har även sett problem med att stora delar av litteraturen inte tar upp specifika branschers chefskap och dess utmaningar. LÄS MER