Sökning: "jessica olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden jessica olsson.

 1. 1. Fysisk förtätning och främjandet av social hållbarhet och jämställdhet : En gestaltningsstudie i Sandviken, Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Jessica Libik Weki; Stefan Olsson; [2018]
  Nyckelord :urban densification; gender equality; social sustainability; Sandviken; urban design; Fysisk förtätning; jämställdhet; social hållbarhet; Sandviken; gestaltning;

  Sammanfattning : Fysisk förtätning är en strategi som i Sverige har fått ett stort genomslag. Städer har traditionellt i första hand vuxit utåt och tagit upp onödigt mycket mark och resurser i processen. I nutid har fysisk förtätning i stora drag blivit synonymt med den hållbara utvecklingen men har samtidigt stött på mycket kritik. LÄS MER

 2. 2. Patienter och närståendes erfarenheter av ehälsa. : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jessica Olsson; Björn Kjellander; [2018]
  Nyckelord :Ehälsa; patienter; närstående; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund:. Genom att behovet av tekniska stöd ökar kraftigt i takt med att befolkningen blir allt äldre. Kravet på sjuksköterskor som rådgivare och vägledare i relation till en patients strävan efter att uppnå och upprätthålla hälsa kommer att öka i framtiden. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Personality Traits and Physical Punishment on Bullying

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jessica Hällström; Therese Olsson; [2018]
  Nyckelord :physical punishment; youths; bullying; bully-victims; impulsivity; self- esteem; fysisk bestraffning; ungdomar; mobbning; offer för mobbning; bully-victims; impulsivitet; självkänsla;

  Sammanfattning : Bullying is a phenomenon occurring all over the world. Previous research shows that youthswho are being physically punished by their parents are at higher risk for being involved inbullying. There are four groups when it comes to bullying, the neutrals, bullies, victims, andbully-victims. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitet och självkänsla : En kvantitativ studie om mediers påverkan på unga män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessica Hult Belfrage; Emilia Olsson; [2018]
  Nyckelord :maskulinitetsideologi; media; självkänsla; rollteori; internalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka kausala samband mellan internalisering av maskulinitetsideologi, självkänsla och konsumtion av medier. Studiens teoretiska fokus var rollteori, som har använts för att diskutera resultatets innebörd. Undersökningen utfördes i form av en enkät i pappersform med forskarna närvarande. LÄS MER

 5. 5. "För dom som är stora ska ta hand om dom som är små" : En innehållsanalys om hur våld i nära relationer konstrueras i problemorienterad barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Olsson; Sofie Hansson; [2018]
  Nyckelord :constructions; gender; normalization process; child abuse; domestic violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : When we discovered that children's literature is actively used in social work as a therapeutic tool for children whom have been exposed to domestic violence, we chose to analyse what these books were mediating to children. The aim of our study was to reveal how domestic violence is constructed in children's literature. LÄS MER