Sökning: "jessica söderberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden jessica söderberg.

 1. 1. “Meningen är ju inte att vi bara ska ha dem här och gulla med dem” - En kvalitativ studie om vägledning av unga som varken arbetar eller studerar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Mårdklint; Alexandra Söderberg; [2019]
  Nyckelord :KASAM; Konstruktivistisk vägledning; NEET; Studie- och yrkesvägledning; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Varje kommun har ett lagstadgat ansvar att ha uppsikt över de ungdomar i kommunen som varken arbetar eller studerar. Det innebär också att kommunen måste erbjuda ungdomarna alternativ sysselsättning eller hjälp att återgå till någon form av studier eller arbete. LÄS MER

 2. 2. ”Vill, vågar och kan” : Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Nancy Karam; Jessica Söderberg; [2009]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; interimspråk; bedömning; bedömningsverktyg; modersmål;

  Sammanfattning : BAKGRUND:Bakgrunden är uppdelad i fem olika avsnitt. Det två första avsnitten behandlar det svenskaspråket och skriftens utveckling. I avsnitt tre redogörs det för tidigare forskning kringspråkutveckling och här beskrivs även den teoretiska ramen för vår undersökning vilken är avsocialkonstruktivistisk art. LÄS MER

 3. 3. Miljöutredning för Elisolation HTM AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

  Författare :Jessica Röstlund; [2007]
  Nyckelord :Miljöutredning; miljöcertifiering; ISO14001;

  Sammanfattning : Denna miljöutredning avser företaget Elisolation htm AB, som ingår i Söderberg företagen och ärlokaliserat i Laxå, Närke. Företaget bedriver försäljning, tillverkning och lagerhållning avhärdplaster och termoplaster med goda elektriska, mekaniska och temperaturegenskaper. LÄS MER

 4. 4. "Ett plus ett blir mer än två om man samarbetar" : Användarnas perspektiv på biblioteks- och informationsservice i Skåne Nordost

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sara Söderberg; Jessica Åkerberg; [2005]
  Nyckelord :folkbibliotek; användarperspektiv; studenter; vuxenstuderande; bibliotekstjänster; informationstjänster; bibliotekssamarbete; Humanities; Humaniora; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Eight libraries, seven public libraries and one college library, in the northeast of Skåne serve as foundation in a collaboration where students and adult learners are placed in the center of attention. The aim of this Master's thesis in library and information science was to study how the students and adult learners in the northeast of Skåne perceive the library services that are developed with their needs in mind. LÄS MER