Sökning: "joanna plocica"

Hittade 1 uppsats innehållade orden joanna plocica.

  1. 1. Flerspråkiga elever har "flerspråkiga behov".

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Renata Pardieu; Joanna Plocica; [2014-04-10]
    Nyckelord :Flerspråkighet; Monokulturellt förhållningssätt; Interkulturellt förhållningssätt;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka om och i vilken utsträckning elevernas bakgrund, tidigare kunskaper, erfarenheter och förutsättningar tas tillvara i två mångkulturella skolor i Göteborg. Vilka behov och förutsättningar flerspråkiga elever har enligt lärare? Utformas interaktionen i klassrummet utifrån det interkulturella perspektivet? Finns det samverkan mellan modersmålslärare, andraspråkslärare och ämneslärare och hur den ser ut? Vilka är skolledningens tankar kring mångfalsarbete?Teori: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgör ett sociokulturellt perspektiv på lärande, enligt vilket allt lärande äger rum i ett socialt sammanhang i interaktionen med andra människor. LÄS MER