Sökning: "job attribute preference"

Hittade 1 uppsats innehållade orden job attribute preference.

  1. 1. Vad söker studenter i sitt framtida arbete? : En kvantitativ studie av högskolestudenter vid Jönköping University

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Simon Aspler; Lucas Van Mansvelt; [2017]
    Nyckelord :job attribute preference; Generation Y; college engineers; health and social care; students; psychology; external job attribute; internal job attribute; jobbattribut; Generation Y; högskoleingenjörer; vård och omsorg; studenter; psykologi; yttre jobbattribut; inre jobbattribut;

    Sammanfattning : Föreliggande studie ämnade att undersöka vilka jobbattribut studenter på Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) samt Hälsohögskolan (HH) i Jönköping värderade i valet av framtida arbetsgivare. Vidare undersöktes även huruvida kön och skola påverkade hur studenter värderade jobbattribut. LÄS MER