Sökning: "job satisfaction"

Visar resultat 1 - 5 av 664 uppsatser innehållade orden job satisfaction.

 1. 1. Repatriate embeddedness: The experience of Swedish repatriates A qualitative study on the interconnectedness between the repatriate experience and organizational commitment.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ebba Ernström; Ida Eriksson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Expatriate assignment; Expatriation; International assignment; Job embeddedness; Organizational commitment; Repatriate experience; Repatriation;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Hybridkontoret - Det nya svarta? Distansarbetets påverkan på ledarskapet och arbetstillfredsställelsen hos medarbetare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Fritz; Clara Sjögren Nyberg; [2021-04-27]
  Nyckelord :job satisfaction; leadership; employeeship; telework; remote work; communication;

  Sammanfattning : Teleworking is an increasing phenomenon among organizations due to technological development, and since the Swedish public health authority declared SARS-CoV-2 a pandemic, remote work has been recommended for Swedish companies. When communication only takes place via digitalplatforms, an adjustment is required from the companies, managers and employees in the transition. LÄS MER

 3. 3. Självledarskap - frihet under ansvar : En kvalitativ studie om att vara sin egen chef som anställd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Suzanne Millmark; [2021]
  Nyckelord :Self-Leadership; Fenomenology; lived-experience; freedom; control; support; reflection; Självledarskap; fenomenologi; upplevelser; frihet; kontroll; stöd; reflektion;

  Sammanfattning :              The aim of the study was to investigate and gain an in-depth understanding of the lived experience of Self-Leadership among employees in organizations in Sweden with high degree of Self-Leadership Culture (SLC). To furfill the purpose, a qualitative method was applied in the form of unstructed interviews, whith four participants, which was analysed in an IPA analysis (Interpretative Phenomenological Analysis). LÄS MER

 4. 4. Behålla medarbetare inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie ur två perspektiv – hur revisionsbyråerna arbetar och vad revisorsassistenterna anser betydande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maja Fjellström; Ida Irevall; [2021]
  Nyckelord :Employee turnover; expectation gap; audit associate; auditing firm; job satisfaction; work life-balance; Personalomsättning; förväntningsgap; revisorsassistent; revisionsbyrå; arbetstillfredsställelse; balans mellan privat-och arbetsliv;

  Sammanfattning : Att börja sin karriär som revisorsassistent på revisionsbyrå är eftertraktat hos många nyexaminerade studenter. De stora revisionsbyråerna i Sverige anställer årligen många nyexaminerade studenter till juniora roller så som revisorsassistent. LÄS MER

 5. 5. "Mer kultur till folket" : En kvalitativ studie om kulturaktiviteter i arbetslivet

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Hannes Bäckström; Elin Lundin; [2021]
  Nyckelord :Culture; cultural activities; health; well-being; work-related health; work-life psychology; health promotion; job satisfaction; working environment; municipal employees; Kultur; kulturaktiviteter; hälsa; välbefinnande; arbetsrelaterad hälsa; arbetspsykologi; hälsopromotion; arbetstillfredsställelse; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative master thesis is to investigate the cultural activity experiencesof employees and their meaning for well-being and work satisfaction. The method used inthis study was thematic analysis. LÄS MER