Sökning: "jobbet"

Visar resultat 1 - 5 av 575 uppsatser innehållade ordet jobbet.

  1. 1. Som att vara ständigt ny på jobbet - En studie om gränslöst arbete och balans mellan arbete och privatliv för managementkonsulter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Sara Georén; [2023-02-09]
    Nyckelord :Balans; familj; gränser; gränslöst arbete; konsult; managementkonsult; psykiska krav; mentala föreställningar; normer; ny på jobbet; work-life balance;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur gränser och balans mellan arbete och privatliv ser ut för managementkonsulter som har barn under 18 år. Teori: Teoretiska ramverk som använts är Work-life balance och Gränslöst arbete. LÄS MER

  2. 2. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress under första arbetsåret : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

    Författare :Mizgin Dogan; Ruki Rawufu; [2023]
    Nyckelord :Workload; occupational stress; newly graduated nurses; experience; Arbetsbelastning; arbetsrelaterad stress; nyutexaminerande sjuksköterskor; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund De flesta nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever en stor utmaning vid övergången från student till sjuksköterska eftersom arbetsuppgifterna och ansvaret som kommer med jobbet kan upplevas som en chock för den nya sjuksköterskan. Sjuksköterskan ansvarar över att upprätthålla en god och säker omvårdnad där delegering och prioritering av arbetsuppgifter ingår. LÄS MER

  3. 3. Hur ordval i arbetsannonser påverkar vem som söker: En studie om metastereotyper, Self-efficacy och ålder.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Malin Blomqvist; Maja Kallin Fredriksson; [2023]
    Nyckelord :age; meta stereotype; recruitment; Self-efficacy; Big six; ålder; rekrytering; metastereotyp; Social Sciences;

    Sammanfattning : Recruiting workforce is a constant challenge for many companies and organizations where they need to attract, hire, and keep qualified personnel, all while there is a shortage of capable and relevant candidates. Therefore, it is of utmost relevance to present a job ad that is optimized to the correct target group and demography. LÄS MER

  4. 4. Specialist nurses’ Compassion Fatigue and related factors in the aftermath of COVID-19 : A correlation survey

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Maria Spinola Pulido; Caroline Krylborn; [2023]
    Nyckelord :Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Professional Quality of Life Scale; Perceived Organizational Support; turnover intention; Intensive Care Nurses; Nurse Anaesthetist; Empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; Professional Quality of Life Scale; upplevd organisatoriskt stöd; intention till egenuppsägning; Intensivvårdssjuksköterska; Anestesisjuksköterska.;

    Sammanfattning : Background: Intensive Care and Anaesthetists Nurses are, through their profession and the COVID-19 pandemic, predisposed to suffering from Compassion Fatigue (CF). CF develops as stressors exceed the ability to cope with the demands of caring and has been associated with organisational factors. LÄS MER

  5. 5. Kvinnorna i Uddeholm AB:s personaltidningar 1947–1982 : Från hemmafru till arbetare

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Maja Köhler; [2023]
    Nyckelord :genus; genuskontrakt; arbete; Uddeholm AB; kvinnor; personaltidning; kvinnliga arbetare;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den kvinnliga arbetaren, specifikt hur kvinnor gått från att vara främst en hemmafru till att också bli en arbetare. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera framställningen av kvinnors roll på Uddeholm AB genom företagets personaltidning. Åren som är aktuella i uppsatsen är 1947–1982. LÄS MER