Sökning: "johan Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden johan Fransson.

 1. 1. Marknadens reaktion på årsredovisningen : En studie på årsredovisningens informationsinnehåll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Brolund; Johan Fransson; [2019]
  Nyckelord :Årsredovisningar; abnormal handelsvolym; marknadsreaktion; informationsinnehåll; informationsasymmetri; eventstudie;

  Sammanfattning : Samspelet mellan externredovisningen och aktiemarknaden är ett väldokumenterat forskningsområde där en frekvent genomförd studie är att undersöka om vilka rapporter som har ett informationsinnehåll för investerare. En rapport som argumenteras ha ett lågt informationsinnehåll för investerare är årsredovisningen, då den redovisar föregående års finansiella information. LÄS MER

 2. 2. Ett utvecklande och kunskapsdelnde förättringsarbete i prefabindustrin : med stöd av Lean och Knowledge management

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Johan Björling; Daniel Fransson; [2017]
  Nyckelord :Toyota production system; Lean production; Knowledge management; continuous improvement; standardised work; knowledge sharing; Toyota production system; Lean production; Knowledge management; förbättringsarbete; standardisering; kunskapsdelning;

  Sammanfattning : Syfte: Branschen tampas fortfarande med kvalitetsbrister och har därför börjat uppmärksamma de fördelar som följer med industriellt byggande och standardiserade arbetsprocesser. Med industriella arbetsprocesser kan företagen ge frihet till arbetare att få ansvara för de arbetsprocesser som de medverkar i, och således bidra till att de förbättrar lösningar och standardiseringar. LÄS MER

 3. 3. Att lämna alkoholen bakom sig : En kvalitativ studie om vägen till nykterhet med fokus på motivation och vändpunkter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marc Örtlund; Johan Fransson; [2016]
  Nyckelord :alcohol treatment; alcohol abuse; motivation and turning point; alkoholbehandling; alkoholmissbruk; motivation och vändpunkt;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka vilken typ av motivation samt, i den mån de existerar, vändpunkter som lett till att individer har tagit sig ur ett alkoholmissbruk. Studien har utförts genom sex intervjuer med privatpersoner som har levt med alkoholmissbruk och via behandling fått hjälp att ta sig ur sagda missbruk. LÄS MER

 4. 4. Framtida/Modern/Ny/Samtida Svensk bostad : Hur kan vi inspireras av historien för att rita bostäder idag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Johan Fransson; Olivia Norlin; [2015]
  Nyckelord :Svensk bostad; Erik Lundberg; Sigurd Erixon; Historia; Typhus; enfamiljsbostäder; enfamiljshus; Villa; Typhus Forntid; Medeltid; Klassicism; Romantik;

  Sammanfattning : En undersökning av den svenska bostadens historia från forntid (13 000 f. Kr.) fram till modernismens genombrott (1930 e. Kr. LÄS MER

 5. 5. Den nordirländska terrorismen : hur forskningen om IRA kan hjälpa oss att förstå terrorismens orsaker

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Johan Fransson; [2014]
  Nyckelord :Terrorism; strukturella orsaker; Nordirland; IRA; teorikonsumerande; fallstudie;

  Sammanfattning : Denna studie tar avstamp i det mycket komplexa fenomenet terrorism. Ett stort problem med terrorism är svårigheten att förutspå när och var människor kommer använda detta verktyg. Terrorismens orsaker omgärdas av en tät dimma som denna studie ämnar hjälpa till att skingra i form av en teorikonsumerande fallstudie. LÄS MER