Sökning: "johanna frost"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden johanna frost.

 1. 1. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johanna Abrahamsson; Jessica Wallgren; [2022]
  Nyckelord :mekaniskt snytbaggeskydd; plantstorlek; markberedning; plantgödsling; föryngringsåtgärder; vitalitet;

  Sammanfattning : Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. LÄS MER

 2. 2. Comparison of Second Order Optimization Algorithms in Neural Networks Applied on Large-Scale Problems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Johanna Frost; Rafael Lavatt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis compares the second order optimization algorithms K-FAC and L-BFGS to common ones of firstorder, Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent, and Adam, applied on neural networks for image classification. Networks with different architecture and number of parameters have been implemented and tested on three different data sets of images. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av rörelserädsla och oro för skada hos idrottare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Johanna Frost; Victoria Hansson; [2017]
  Nyckelord :Rörelserädsla; idrottsskada; kontaktidrott; icke-kontaktidrott; idrottare.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund Rörelserädsla grundar sig i hur en person upplever smärta och hur beteendet ändrar sig därefter. Det kan vara rädsla för fysisk aktivitet som då kan vara överdriven vilket kallas kinesiofobi. Om idrottaren skadar sig och utöver det utvecklar en rörelserädsla kan det påverka rehabiliteringen negativt. LÄS MER

 4. 4. Konsten att sprida tyst kunskap : En fallstudie om konsulters osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Eriksson; Julia Frost; [2015]
  Nyckelord :Konsultverksamheter; Kunskapsdelning; Tyst kunskap; Osäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samtidigt som konsulter måste tillhandahålla ny och professionell expertis verkar de i en föränderlig omgivning där gårdagens kunskap snabbt blir utdaterad. Få studier har undersökt om det kan finnas en potentiell, upplevd osäkerhet hos konsulten kopplad till sin kompetens. LÄS MER

 5. 5. Hur en grupp pedagoger arbetar med barn för att skapa intresse för den skriftspråkliga världen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Johanna Spångberg; Anna Fröberg; [2013]
  Nyckelord :Förskola; läs- och skrivutveckling; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur en grupp pedagoger, på två förskolor, arbetar med barnen för att utveckla intresse för den skriftspråkliga världen. För att uppnå detta syfte har vi genomfört en undersökning på två förskolor. LÄS MER