Sökning: "johanna halmstad"

Visar resultat 16 - 20 av 215 uppsatser innehållade orden johanna halmstad.

 1. 16. Att vårda barn med leukemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Isabelle Ladeborn; Johanna Tegge; [2019]
  Nyckelord :Child; leukemia; nurse; nursing; Barn; sjuksköterska; leukemi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor som vårdar barn med leukemi har höga krav på sig. Det är inte bara barnen de ska ha i fokus utan en stor del av omvårdnaden innefattar även kommunikation med barnens föräldrar för att barnen ska få så bra omvårdnad som möjligt. Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi. LÄS MER

 2. 17. En lättnad eller en saknad? : Patienters upplevelse av att ha genomgått en benamputation orsakad av diabetes.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Berg; Johanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Amputation; Diabetes; Patients experiences.; Amputation; Diabetes; Patienters upplevelser.;

  Sammanfattning : Diabetes progredierar mot ett folkhälsoproblem, vilket innebär att prevalensen av sjukdomen ökar drastiskt i hela världen. Sjukdomen medför en rad komplikationer, varav benamputation är en av de mer livsomvälvande komplikationerna. LÄS MER

 3. 18. Självgående, samarbetsvillig och driven - Allt för att vara en god kommunikatör. : En kvalitativ studie om förändringarna i kommunikatörsyrket det senaste 25 åren.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Kommunikatör; informationssamhället; konvergens; platsannonser; informatör; Castells.;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som avsikt att undersöka hur kommunikatörsyrket har förändrats det senaste 25 åren med utgångspunkt i Castells nätverksteorier och i en studie utförd 1995. Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av en tematisk analys som identifierade mönster och teman i det empiriska materialet. LÄS MER

 4. 19. Elevhälsans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete : Uppfattningar utifrån ett tvärprofessionellt elevhälsoteam

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Emilsson; [2019]
  Nyckelord :Cross-professional teams; health promotion; prevention; pupils health; qualitative content analysis; Elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande; kvalitativ innehållsanalys; tvärprofessionella team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elevhälsan är en väsentlig resurs för elevers lärande, utveckling och hälsa. Samsyn om hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande perspektiv är av betydelse för eleverna. Syfte: Att undersöka hur elevhälsans professioner uppfattar det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande uppdraget. LÄS MER

 5. 20. En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :religion; didaktik; pedagogik; läromedel; bilder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. LÄS MER