Sökning: "johannes roll"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden johannes roll.

 1. 1. Folkbibliotek och digital delaktighet : En programteoretisk analys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johannes Larsson; Federico Matarrelli; [2023]
  Nyckelord :Digital delaktighet; digitala klyftan; folkbibliotek; programteori;

  Sammanfattning : Att besitta goda digitala färdigheter blir en allt viktigare förutsättning för att både kunna vara aktiv och delta i ett demokratiskt samhälle samt klara vardagsnära sysslor. Biblioteket har i många fall kommit att bli en plats som både erbjuder digitala verktyg men också där man kan få hjälp med frågor av digital karaktär. LÄS MER

 2. 2. Människa-dator interaktion under färd : en mixad studie hur designval påverkar förares interaktionstid

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Björn Jalmskog; Johannes Tholsgård; [2022]
  Nyckelord :Infotainment system; User interface; HMI; HCI; Interaction design; nderhållningssystem; Användargränssnitt; HMI; HCI; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Vi har undersökt hur grafisk formgivning och design kan påverka den interaktionstid som krävs av förare, när de framför en bil utrustad med ett underhållningssystem samtidigt som de ska justera ett antal funktioner. Denna teknik är något som vuxit fram inom fordonsbranschen som en del av den pågående globala digitalisering vi ser. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter till handlingsutrymme? : Två kvalitativa textanalyser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Aronson; Johannes Siljén; [2022]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; kvalitativ textanalys; läroplan; barnböcker; barndomssociologi; Biestas ramverk;

  Sammanfattning : Förskolan har en viktig roll när det kommer till barnens möjligheter att finna förebildergenom litteratur. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur handlingsutrymmeframkommer i barnlitteratur och förskolans läroplan. LÄS MER

 4. 4. Reducing Housing Barriers for First-time Buyers : Exploring Alternative Mortgage Products to Increase Access to Homeownership

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Carlson; Johannes Sennerö; [2022]
  Nyckelord :Alternative mortgage products; first-time buyers; homeownership; shared appreciation mortgage; share equity mortgage; Alternativa bolåneprodukter; bostadsägande; förstagångsköpare; shared appreciation mortgage; share equity mortgage;

  Sammanfattning : Access to homeownership is a major social and economic issue in many countries. Failure to maintain affordability has been discussed as the ultimate agglomeration diseconomy. This report sheds light on the thresholds for first-time buyers in Sweden and possible solutions through financial innovation. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap och dess påverkan på personalomsättning : -En kvalitativ ledarskapsstudie i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johannes Lidbrandt; Rasmus Törnros; [2022]
  Nyckelord :Leadership; leadership styles; full range leadership model; staff turnover; realtor companies; Ledarskap; ledarskapsstilar; Full range leadership model; personalomsättning; fastighetsmäklarbranschen;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka och bidra med kunskap om ledarskapets påverkan på personalomsättning i fastighetsmäklarföretag samt att besvara forskningsfrågan -Vilka ledarskapsstilar ledare med låg personalomsättning inom fastighetsmäklarbranschen tillämpar. Metod: Studien har en kvalitativ metod med en abduktiv ansats och tillämpar semistrukturerade intervjuer för att samla in data. LÄS MER