Sökning: "jonna peter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jonna peter.

  1. 1. En retrospektiv studie av vilka patientgrupper som erhåller insulinpump

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Statistik; Linköpings universitet/Statistik

    Författare :Jonna Alnervik; Peter Nord Andersson; [2010]
    Nyckelord :Insulinpump; diabetes; HbA1c; logistisk regression; Cox-regression;

    Sammanfattning : MålsättningAtt utreda skillnader i tillgänglighet till insulinpump mellan olika patientgrupper samt vad som orsakar ett byte till insulinpump.MetodData från 7224 individer med typ 1 diabetes vid tio olika vårdenheter analyserades för att utreda effekterna av njurfunktion, kön, långtidsblodsocker, insulindos, diabetesduration samt ålder. LÄS MER