Sökning: "jordbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 669 uppsatser innehållade ordet jordbruk.

 1. 1. Dataset quality assessment through camera analysis : Predicting deviations in plant production

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aravind Sadashiv; [2022]
  Nyckelord :Deep Learning; Faster RCNN; SI-NDVI; Thermal Imaging; Stress detection;

  Sammanfattning : Different type of images provided by various combinations of cameras have the power to help increase and optimize plant growth. Along with a powerful deep learning model, for the purpose of detecting these stress indicators in RGB images, can significantly increase the harvest yield. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar med AI i jordbruket : En Kvalitativ Intervjustudie Om Hur Svenska Jordbruksföretag Verksamma Inom Ai Arbetar Med Social Hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johan Hägerström; Edwin Kardefelt; [2022]
  Nyckelord :artificial intelligence; agriculture; ethics; social sustainability; artificiell intelligens; jordbruk; etik; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Med framfarten av artificiell intelligens ökar behovet på att säkerställa bruk över längre tid vilket lyfter frågor om dess etik och sociala hållbarhet. Jordbruket är en av de branscher där implementeringen av AI redan tagit fart och spås spela en ännu större roll i framtiden med löften om att lösa de utmaningar jordbruket står inför. LÄS MER

 3. 3. Twenty-First Century Drought Projections in Swedish Catchments

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elise Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Drought; climate change; drought index; climate models; catchments; societal functions; Torka; klimatförändring; torkindex; klimatmodeller; avrinningsområde; samhällsfunktioner;

  Sammanfattning : Droughts can have far-reaching and devastating effects on all sectors of society and ecology and future changes to drought and flood patterns are uncertain. This uncertainty has led to a lax response from local officials in dealing with mitigation and adaptation, particularly in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av det systematiska brandskyddsarbetet i lantbruksverksamheter med djurhållning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Anna Linnea Fasold; [2022]
  Nyckelord :Lantbruksbrand; brand; brandolycka; brandrisker; lantbruksdjur; riskinventering; lantbruk; riskanalys; jordbruk; förebyggande brandskyddsarbete; systematiskt brandskyddsarbete; LSO; brandskyddsutbildningar; Sveriges lantbruksuniversitet; barn fire; fire; fire accident; farm animals; identification of hazards; agriculture; fire prevention; fire risk assessment; farming; systematic fire protection work; fire protection management system; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the systematic fire protection work in agriculture operation works. E.g., how it should be carried out, what is already done and if there are any areas to improve. LÄS MER

 5. 5. Våtmarker som kulturlandskap och miljömål : En kvalitativ studie om den förändrade synen på våtmarker sedan 1700-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joel Hildén; [2022]
  Nyckelord :Våtmarker; nationella miljömål; mosskultur; discourse materialised; målkonflikter;

  Sammanfattning : Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som ska uppfyllas för att genomföra den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Sveriges elfte nationella miljömål myllrande våtmarker specificerar vikten av att skydda och restaurera våtmarker till förmån för flora och fauna. LÄS MER