Sökning: "jordbruksmark"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet jordbruksmark.

 1. 1. Dynamics of net primary production and food availability in the aftermath of the 2004 and 2007 desert locust outbreaks in Niger and Yemen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Emma Bylund; [2021]
  Nyckelord :geography; GIS; desert locust outbreak; NPP; food availability; livelihood zones; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The knowledge of desert locust plagues goes back to biblical times but it is just as relevant in 2020 with an ongoing outbreak in East Africa and the Middle East. The locusts pose a threat to agriculture, and by extent food availability, due to their high appetite, diverse diet and ability to migrate long distances in large swarms. LÄS MER

 2. 2. Biokolsanvändningen i Sverige : Vad krävs för att svenska lantbruk, kommuner och trädgårdsindustrin ska börja använda eller utöka sin användning av biokol?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Agnesson; [2021]
  Nyckelord :Biochar; sustainable development; climate change; pyrolysis; Biokol; hållbar utveckling; klimatförändringar; pyrolys;

  Sammanfattning : The amount of carbon dioxide, CO2, in the atmosphere is continuously rising due to human emissions caused by combustion of fossil fuels and changing of land use. In a very short time several measures need to be taken in order to reduce the amount of CO2 in the atmosphere and thereby slowing down climate change as much as possible. LÄS MER

 3. 3. Cereals as ‘leftover biomass’ : an analysis of Swedish cereal production from the perspective of feed-food competition

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Beatrice Tillgren; [2021]
  Nyckelord :feed-food competition; left-over biomass; low‐opportunity‐cost feedstuff; cereals; cereal quality; wheat; rye; barley; oats; Swedish cereal production;

  Sammanfattning : In a time with climate change and a growing population it is important to use the arable land as effectively as possible to ensure food security and minimize environmental impacts. Currently, livestock production uses 70% of all agricultural land which highlights the competition between the usage of land for crops for feed rather than for human consumption. LÄS MER

 4. 4. Naturbetesmarker & vildsvin : En kvalitativ studie om vildsvinsskador på naturbetesmark från markägarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Emil Johansson; Jeanette Ågren; [2021]
  Nyckelord :pastureland; wild boar Sus Scrofa ; interviews; compensation; landowner; authorities; managment; naturbetesmark; vildsvin Sus Scrofa ; intervjuer; miljöstöd; markägare; myndighet; förvaltning;

  Sammanfattning : Naturbetesmarker är ett av de artrikaste markslagen vi har, för att hålla dem öppna med betande djur finns ett miljöstöd från landsbygdsprogrammet utformat för att gynna den biologiska mångfalden. Vildsvinen (Sus Scrofa) har under de senaste årtiondena ökat markant, vilket har lett till stora ekonomiska konsekvenser för lantbruket genom skador på jordbruksmark. LÄS MER

 5. 5. Rättsliga förutsättningar att styra ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelse : - En analys av nationell lagstiftning, kommunala intresseavvägningar och enskilda intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Clara Herbertsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER