Sökning: "jordslutningar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet jordslutningar.

  1. 1. Jordfelssimulering och modell-validering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

    Författare :Christoffer Hällsten; [2015]
    Nyckelord :PSCAD; power system simulation; medium voltage; arc suppression coil; ground faults; asymmetrical components; PSCAD; nätsimulering; mellanspänningsnät; impedansjordning; jordslutningar; osymmetriska komponenter; snedavstämda nät.;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts hos Vattenfall Eldistribution på avdelningen Kontroll och Skydd med målsättningen att utforma och utvärdera en nätmodell avsedd för jordslutningssimuleringar i PSCAD. Ombyggnationen från luftledningar till markkablar har medfört att kapacitansen i distributionsnätet ökat, vilket ställer högre krav på jordfelsutrustning och på nätanalyser för att kunna försäkra att en säkerställd frånkoppling kan ske enligt de myndighetskrav som föreligger. LÄS MER