Sökning: "josefine nordahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden josefine nordahl.

  1. 1. Skönlitteraturens roll i skolan : En studie av sex lärares användning av skönlitteratur i undervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Josefine Nordahl; [2007]
    Nyckelord :skönlitteratur; undervisning; läsning;

    Sammanfattning : Examensarbetets syfte var att undersöka hur sex lärare i år 7-9 använder sig av skönlitteratur i skolan och varför de använder sig av den. Den kvalitativa intervjun användes som undersök-ningsmetod och intervjuer genomfördes med sex lärare på tre olika skolor i en mindre kom-mun i södra Sverige. LÄS MER