Sökning: "jourkvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet jourkvinnor.

 1. 1. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : Jourkvinnors erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Selam Tesfaye; [2018]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; jourkvinnor;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt hälsoproblem och bryter mot kvinnors mänskliga rättigheter. Syftet med denna studie är att undersöka jourkvinnors erfarenheter kring förhindrande respektive underlättande faktorer som våldsutsatta kvinnor upplever i uppbrottsprocessen samt hur samhället kan motverka våldets uppkomst. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld : En kvalitativ studie om kvinnojourers arbete, tolkning och förståelse av hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ajshe Ismaili; Ella Abdalla; [2017]
  Nyckelord :Socialt arbete; heder; hede rsrelaterat våld; kvinnojour;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att begränsa flickors och kvinnors frihet genom att kontrollera deras sexualitet. Hedersrelaterat våld (förkortas till HRV) utövas av familjen, släkten och/eller kollektivet som en konsekvens för att straffa kvinnors olydnad, samt upprätta familjens heder och värna om familjens sociala rykte. LÄS MER

 3. 3. "Pappa slår mamma" : En kvalitativ studie om ideella kvinnojourers arbete med barn som bevittnat våld.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronica Kristensen; Rebecca Ohlsson; [2016]
  Nyckelord :children; trauma; empathy; women´s shelters; domestic violence.; barn; trauma; empati; kvinnojour; våld i nära relationer.;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och länge har kvinnan stått i fokus som enda offret i familjen, men nu vet man att även barn som bevittnat våldet påverkas negativt i hög grad. Varje år söker sig tusentals kvinnor och barn till landets kvinnojourer för att få stöd och skydd. LÄS MER

 4. 4. Politisk, privat eller professionell praktik? – Om ideellt arbete på kvinnojour

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ana-Dolori Marinovic; [2014-02-21]
  Nyckelord :ideell jourkvinna; social rörelse; kvinnojoursrörelsen; bärande element; frivilligt socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa enskilda ideella jourkvinnors syn på kvinnojoursrörelsen och påsitt engagemang i denna rörelse. Följande frågeställningar ligger till grund för uppsatsen: Vilka motiv uppger jourkvinnorna för sitt ideella engagemang i kvinnojouren? Hur ser de på sitt uppdrag? Hur ser de på kvinnojourer som verksamhet och rörelse? Hur förhåller sig jourkvinnorna till bärande element i kvinnojoursrörelsen?De flesta kvinnojourer i Sverige drivs av ideella föreningar och utför dagligen ett mer ellermindre frivilligt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor och barn. LÄS MER

 5. 5. Känslor på kvinnojouren : Jourkvinnors upplevda känslor i möten med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johanna Larsson; Seila Mujic; [2014]
  Nyckelord :Emotions; managing feelings; women’s shelter; social workers; Känslor; hantering av känslor; kvinnojour; jourkvinnor;

  Sammanfattning : The aim of this study was through theories of emotional labor; understand how staff and volunteers within women’s shelter handled their emotions in the encounters with battered women. To examine this we used a qualitative method and interviewed four staff members and three volunteers spread across four different women’s shelters. LÄS MER