Sökning: "journalgranskning som metod"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden journalgranskning som metod.

 1. 1. Standardiserat vårdförlopp – Lymfom/KLL,hur ingången påverkar utgången, vilka kriterier som ärvanligast och vilka diagnoser patienter får istället förlymfom/KLL

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Patrik Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid välgrundad misstanke om lymfom eller KLL (kronisk lymfatisk leukemi) skapatienten utredas enligt SVF (standardiserat vårdförlopp) för lymfom/KLL. Patienten måsteuppfylla minst ett av sex kriterier för att uppnå detta. SVF-programmen infördes för att kortaväntetiderna och minska regionala skillnader inom cancervården. LÄS MER

 2. 2. Nutritionstillförsel till patienter i behov av intensivvård : En retrospektiv observationsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Kilsand; [2021]
  Nyckelord :Energiintag; intensivvård; malnutrition; nutrition; vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med nutritionsbehandling på intensivvårdsavdelningen är att undvika och/eller behandla undernäring samt efterföljande negativa konsekvenser såsom sviktande organfunktion, behov av ventilatorstöd och en försämrad sårläkning. Flera internationella studier har visat att intensivvårdspatienten inte får den mängd energi som är ordinerad. LÄS MER

 3. 3. Olika operationstekniker och deras komplikationer vid ileocekalresektion och högersidig hemikolektomi för Mb Crohn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Therese Teglbjaerg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mb Crohn är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som går i skov. Rökning är en riskfaktor för förvärrad Mb Crohn, men också för behov av operation och reoperation. Mb Crohn har en komplex patofysiologi och det finns olika läkemedelsbehandlingar beroende på sjukdomens förlopp. LÄS MER

 4. 4. Trombocythämning hos patienter medförmaksflimmer i Örebro län

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Johanna Forsman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtarytmin i västvärlden och är associeratmed ökad strokerisk och förtida död. Behandling med orala antikoagulantia rekommenderastill personer med hög strokerisk för att reducera strokerisken, medan trombocythämmare intelängre rekommenderas för detta. LÄS MER

 5. 5. Anastomosläckage efter högersidig hemikolektomi vid koloncancer: en jämförelse av handsydd och staplad anastomos

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Elin Backlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Kolorektalcancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen och ca en tredjedel av all kolorektalcancer lokaliseras till höger kolon. Om tumören kräver operation så utförs oftast en högersidig hemikolektomi vilket innebär att man avlägsnar högra delen av kolon. LÄS MER