Sökning: "journalistens yrkesroll"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden journalistens yrkesroll.

 1. 1. Akademiskandalen- Danius och Engdahl ur en journalists gestaltning : En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av Sara Danius och Horace Engdahl i skandalen kring den Svenska Akademien

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Clara Reijers; Natalie Chehadé; [2020]
  Nyckelord :Swedish Academy; Sara Danius; Horace Engdahl; framing; gender; scandal journalism and cultural journalism; Svenska Akademien; Sara Danius; Horace Engdahl; gestaltning; genus; skandaljournalistik och kulturjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön. Studiens fokus ligger i att undersöka Sara Danius och Horace Engdahl i krisen kring den Svenska Akademien, för att kunna jämföra svenska mediers rapportering av en kulturskandal, där både en kvinna och en man är inblandad. LÄS MER

 2. 2. Att sitta på dubbla stolar : en studie om frilansjournalister som tar sidouppdrag inom pr

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Leonard Goldberg; Anna Bremer; [2012]
  Nyckelord :frilansjournalister; pr; objektivitet; kritisk teori; journalistens yrkesroll;

  Sammanfattning : Det är väl känt att mediebranschen befinner sig i en tid av förändring. Tidningsredaktionernas ekonomiska situation har blivit allt sämre, och såväl frilansarvodena som andelen fasta anställda har minskat. När journalistiken inte betalar sig, kan frilansjournalister tvingas till alternativa ekonomiska lösningar. LÄS MER

 3. 3. En roll i rullning : En explorativ studie av journalistrollen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten

  Författare :Emmy Liedbergius; Frida Öst; [2012]
  Nyckelord :journalist; journalistroll; medier; sociala; yrkesroll;

  Sammanfattning : I denna uppsats tittar vi närmare på journalistrollen. Vi undersöker vilka förhållningssätt till journalistik det finns bland journalister och de eventuella förändringar som journalistrollen står inför. Vi vill synliggöra debatten om hur journalistkåren förhåller sig till förändringar i medielandskapet. LÄS MER

 4. 4. Framställningen av kvinnor i musikjournalistiken. : En fallstudie av musikmagasinet Groove.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Mitra Björk Tahmirpour; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ur ett genusperspektiv belysa hur kvinnor framställts i 00-talets musikjournalistik. Tanken är att, genom en fallstudie, uppmärksamma genus som en pågående konstruktion och visa hur denna konstruktion återkommande reproduceras i medier idag. LÄS MER

 5. 5. Medieprinsessor och uppror : Kvinnorna och kvällspressen: En studie om den kvinnliga journalistens roll och kvinnlighet i kvällspressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Josefine Hagström; Caroline Persson; [2010]
  Nyckelord :Aftonbladet; Dokumentet; Expressen; feminism; journalistik; kvinnlighet; kvinnorörelsen; kvällspressen; medieprofiler;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den kvinnliga journalistens roll på kvällspressen utvecklats och förändrats från feminismens genombrott i Sverige på 1960- och 70-talet. Uppsatsens tyngdpunkt ligger på de kvalitativa forskningsintervjuer som baseras på kvinnornas upplevelser kring sin yrkesroll som kvällspressjournalister. LÄS MER