Sökning: "joy of movement"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden joy of movement.

 1. 1. Biologi i skogsmiljö : En enkätstudie om hur förskolor med varierande tillgänglighet till skogsmiljö använder sig av denna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Elin Frykman; [2021]
  Nyckelord :Biology; education; forest environment; nature; preschool; Biologi; förskola; natur; skogsmiljö; undervisning;

  Sammanfattning : This study investigates how preschools with different accessibility to forestenvironment use it while teaching biology. Questions like what and how preschool teachers educate has been explored as well as which possibilities andobstacles they perceive by using the forest as a learning environment. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö : En kvalitativ studie om barns perspektiv på fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Physical active play; physical activity; joy of movement; outdoor environment; preschool; children; preschool teachers; child perspectives; children s perspectives; Fysisk aktiv lek; fysisk aktivitet; rörelseglädje; utemiljö; förskolegård; barn; förskollärare; barnperspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö utifrån barns perspektiv. Studien är relevant för förskolan då den kan ge kunskaper som kan påverka planering av verksamheten på ett sådant sätt att de bidrar till barns fysiskt aktiva lek och barns framtida hälsa. LÄS MER

 3. 3. Motivation till fysisk aktivitet i förskolan : En studie om hur förskollärare arbetar med att motivera barn till rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Lindman; Linda Boman; [2021]
  Nyckelord :children; motivation; movement; physical activity; preschool; barn; fysisk aktivitet; förskola; motivation; rörelse;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra hur förskollärarna arbetar för att stimulera barnens motivation till rörelse. Vi fokuserar undersökningen på hur en stimulerande miljö kan påverka motivationen, och vad förskollärarens inställning har för betydelse för barnets rörelseglädje. LÄS MER

 4. 4. Dansundervisning inom idrott och hälsa : en kvalitativ studie av idrottslärares upplevelser av att undervisa i dans på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Olof Modén; [2020]
  Nyckelord :Dance; teaching and learning; experience; physical education; PE teacher; upper secondary school; Dans; undervisning; upplevelse; idrott och hälsa; idrottslärare; gymnasiet;

  Sammanfattning : Dance is represented in the main contents of the physical education curriculum in the upper secondary school but teaching dance can be a challenging task for PE-teachers because of large groups, student motivation, limited competence, lack of time or uncertainties of the benefits of dance. To gain more knowledge and possible solutions semi-structured interviews were performed with three PE-teachers, regarding their experiences of teaching dance. LÄS MER

 5. 5. Vad lockar vuxna individer att delta i Wresfit? : En kvantitativ studie av motivationsfaktorer och hinders påverkan på deltagandet i träningsformen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anton Jansson; Thomas Åkerblad; [2020]
  Nyckelord :motivation; wrestling; Self-determination Theory; participation; barriers; motivation; brottning; Självbestämmandeteorin; deltagande; hinder;

  Sammanfattning : This quantitative study has been done in cooperation with the Swedish Wrestling Association within the research field of sport science. The sports movement in Sweden wants to get more individuals physically active and the Wrestling Association wants to be a part of this by introducing a new training form, called Wresfit. LÄS MER