Sökning: "jungiansk psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden jungiansk psykologi.

 1. 1. Baron Samedi: Modern avatar av Osiris och levande transcendenssymbol : En jämförande studie mellan afrikanska dödsgudar ur ett religionspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hannah Gren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Långt tillbaka i tiden i antika Egypten dyrkades Osiris, en omtyckt och respekterad dödsgud vilken lämnat spår efter sig in i nutid. Han representerade inte bara döden utan även livet självt och möjligheten till uppståndelse. LÄS MER

 2. 2. Traderade överempiriska upplevelser : Jungian analys av berättelser om troll i Ovansjöbyggden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofia Larssamils; [2017]
  Nyckelord :Jungiansk psykologi; arketypteori; upplevelser; sed; folktro; naturväsen; överempirisk; troll;

  Sammanfattning : Vanliga utgångspunkter kring folksagorna är att sagorna är präglade av mytologisk karaktär eller att naturväsen innehåller moral och traditioner kring hur människan ska vara och bete sig mot varandra eller förhålla sig till naturen. Hur kan till exempel berättelser om troll förstås genom jungiansk psykologi som teoretisk utgångspunkt? Och vilken betydelse kan upplevelserna ha för människan? genom sekundära källor i form av berättelser om troll i Ovansjöbygden kan berättelser om upplevelser av troll förstås som traderade överempiriska upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Finns det spår av en spontan bildterapi i Jungs Röda Bok?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marcus Mårtenson; [2015]
  Nyckelord :Carl Jung; Röda Boken; bildterapi; Jungiansk psykologi; arketypteori; outsider art;

  Sammanfattning : I den här magisteruppsatsen gör jag en deskriptiv innehållsanalys av den Schweiziske psykologen Carl Gustav Jungs verk den Röda Boken. Jag kommer att använda mig av tre målningar från boken och via dem analysera Jungs process i arbetet och hur de speglar hans liv under denna period. LÄS MER

 4. 4. Muslimsk identitet och assimilation i det sekulära Sverige : En kvalitativ intervjustudie av det religiösa självförverkligandet utifrån jungiansk teori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2014]
  Nyckelord :religionsvetenskap; islam; muslim; assimilation; identitet; sekularisering; Jung; fenomenografi;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att utifrån jungiansk teori bilda en förståelse för hur assimilation påverkar muslimsk identitet och självförverkligande i en sekulär kontext. Detta genom en fenomenografisk analys av det empiriska materialet, vilket består av kvalitativa intervjuer med troende muslimer. LÄS MER

 5. 5. Dans, fjättrade fjärilar och påskägg : En bild- flera tolkningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Nyqvist; [2012]
  Nyckelord :religionspsykologi; visual studies; visuell studie; bilder; fotografier; symboler; analytisk psykologi; Carl G. Jung; komplexteorin; komplex; typologi; arketypteorin; arketyper; Salvador Dalí; Elisabeth Ohlson Wallin; jungiansk psykologi; ;

  Sammanfattning : I vår vardag utsätts vi hela tiden för bilder av olika slag, vissa påverkar oss på ett medvetet plan medan andra verkar gå oss obemärkt förbi. Vad är det som gör att vissa bilder påverkar oss mer än andra? Vad sätter bilderna igång inom oss? Vi tolkar allt vi ser utifrån våra egna referensramar vilket gör att en bild kan ha otaliga betydelser, allting ligger hos betraktaren. LÄS MER