Sökning: "juridisk kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden juridisk kommunikation.

 1. 1. Anläggningsförrättningar av kommunalt förvaltade enskilda vägar : Väghållningens påverkan vid övergång från kommunal till enskild förvaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Robert Antman; Ivan Eriksson-Asp; [2020]
  Nyckelord :Private roads; Facility procedure; Road maintenance; Joint property management association; Municipality; Enskilda vägar; Anläggningsförrättning; Väghållning; Samfällighetsförening; Kommun;

  Sammanfattning : Denna studie utgör ett examensarbete på kandidatnivå vid Lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning på Högskolan i Gävle.  Kommuner i Sverige förvaltar och bekostar väghållningen av enskilda vägar frivilligt, trots att det ansvaret egentligen ska vara ålagt fastighetsägarna. LÄS MER

 2. 2. Enskilda ledningar i allmän platsmark : Hur markåtkomst erhålls

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Sara Nilsson; Åse Olander; [2016]
  Nyckelord :detaljplan; servitut; gemensamhetsanläggning; nyttjanderätt;

  Sammanfattning : Det uppstår en problematik när kommuner, i detaljplan, upplåter byggrätt ända ut till användningsgräns. Byggherrarna gräver då ofta ner ledningar utanför fastighetsgränsen, på allmän platsmark. LÄS MER

 3. 3. Kreditbedömningar och Data Warehouse : En studie om riktlinjer för insamling, transformering och inladdning av kreditbedömningsinformation i Data Warehouse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Alexander Ahl; [2013]
  Nyckelord :Data Warehouse; Credit Score; ETL; Business Intelligence; Credit Report Information;

  Sammanfattning : Studien har handlat om att ta fram riktlinjer för hur extrahering, transformering och inladdning (ETL) av kreditbedömningsinformation bör göras när det kommer till att införa ett Data Warehouse (DW). Ett kvalitativt angreppssätt har använts med både en fallstudie och en intervjustudie, där fallstudien genomfördes med Asitis AB som är en systemleverantör förfinans- och reskontrafinansiering (factoring) för att undersöka potentiella affärsmöjligheter med ett DW med kreditbedömningsinformation. LÄS MER

 4. 4. Särskilt stöd som dilemma : En diskursanalytisk studie av olika aktörers definitioner

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Jiveborn; [2012]
  Nyckelord :särskilt stöd; studiesvårigheter; dilemmaperspektiv; diskursanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka hur elever, lärare, specialpedagoger samt rektorer definierar begreppet särskilt stöd. Mer specifika frågeställningar var vilka diskurser som gick att identifiera, samt om dessa var i samspel eller i konflikt. Ytterligare en fråga var om det var möjligt att fastställa en dominerande diskurs. LÄS MER

 5. 5. Upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner : handläggnings- och beslutsordningar i samband med fastighetsbildningsärenden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Markus Berggren; Magnus Bisi; [2012]
  Nyckelord :plot subdivisions; property regulation plans; property division’s provisions; handling- and decisions-making process; reengineering; surveying authorities; delegation decision; tomtindelning; fastighetsplan; fastighetsindelningsbestämmelser; handläggnings- och beslutsordning; omstrukturering; lantmäterimyndighet; delegationsbeslut;

  Sammanfattning : I maj 2011 infördes nya plan- och bygglagen som gör reglering av fastighetsindelningen möjlig i detaljplaner genom så kallade fastighetsindelningsbestämmelser. Enligt äldre lagstiftning bildades tomtindelningar och fastighetsplaner som i dag räknas som fastighetsindelningsbestämmelser. LÄS MER