Sökning: "juridiska problem förvaltningsrätt"

Visar resultat 6 - 10 av 58 uppsatser innehållade orden juridiska problem förvaltningsrätt.

 1. 6. Individualistisk inkomstbeskattning och kollektivistisk rätt till bistånd - Om rättsområdenas utveckling av synsättet på individen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Laurita Krisciunaite; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; rättshistoria; legal history; skatterätt; socialrätt; social and welfare law; tax law; sambo; makar; sambeskattning; särbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Socialtjänstlagen (SoL) utgår från hushållsgemenskap vid prövning av rätten till bistånd. En individ blir beviljad bistånd om denne inte kan försörja sig själv på annat sätt. Ett sådant sätt är bland annat hjälp från anhöriga. Makar och sambor förväntas bidra till varandras försörjning. LÄS MER

 2. 7. Myndigheters etablering i sociala medier : rättsliga aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Disa Rehn; [2017]
  Nyckelord :rättsinformatik; offentlighetsprincipen; sekretess; integritetsskydd; GDPR; förvaltningsrätt; offentlig rätt; internet; sociala medier; myndigheter; personuppgifter;

  Sammanfattning : Den offentliga maktens ökade synlighet på sociala medier leder till rättsliga problem, utmaningar och komplicerade ställningstaganden. Det finns därför ett behov av att utreda rättsläget och att kommentera de rättsliga utmaningar som myndigheterna står inför. LÄS MER

 3. 8. Samtycke enligt den allmänna dataskyddsförordningen - Personuppgiftsansvarigas ansvar och registrerade personers rätt till öppenhet och självbestämmande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Löfgren; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; EU-rätt; EU-law; personuppgiftslagen; dataskyddsförordningen; samtycke; GDPR; consent; data protection; personal data; children; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation (GDPR) replaces the Data Protection Directive (Directive) in 2018. The European Commission has stated that the Directive no longer provides the protection of personal integrity that individuals are entitled to. LÄS MER

 4. 9. Vem får komma till Sverige? - En genusrättsvetenskaplig analys av identitetskrav i asyl- och familjeåterföreningsärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malin Rantzer; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; migrationsrätt; asylrätt; asyl; familjeåterförening; anknytning; uppehållstillstånd; identitetskrav; identitet; genusrättsvetenskap; genusvetenskap; kön; gender; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv de skillnader som finns i kraven att styrka sin identitet i uppehållstillståndsärenden på grund av asyl respektive anknytning, med utgångspunkt i att fler män får uppehållstillstånd på grund av asyl och fler kvinnor på grund av anknytning. Den centrala frågan som behandlas är huruvida reglerna för att söka och erhålla uppehållstillstånd i Sverige är bättre anpassad efter flyktingmäns livsvillkor än flyktingkvinnors. LÄS MER

 5. 10. Unga extremister - En rättslig studie av lagens tillämplighet, skydds- och rättssäkerhetsintresset vid vård med stöd av 3 § LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Wester; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; LVU; socialrätt; våldsbejakande extremism; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldsbejakande extremism har under de senaste åren seglat upp som ett allt ökande fenomen och ett växande samhällsproblem i Sverige. I kölvattnet av detta uppstår ett flertal frågor om hur fenomenet kan hanteras i rättsligt avseende. LÄS MER