Sökning: "juridiskt språk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden juridiskt språk.

 1. 1. Ämnesdidaktiska förutsättningar inom skolämnet juridik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Caroline Falck; [2023]
  Nyckelord :Juridik; juridiskt språk; lärarutbildning; ämnesbehörighet; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Allt fler gymnasieelever läser juridik samtidigt som skolorna rapporterar en stor brist på ämnesbehöriga lärare i juridik. Det är inte möjligt att bli legitimerad gymnasielärare i juridik genom ämneslärarprogrammet, ämnesbehörighet i ämnet juridik kan endast nås genom kompletterande lärarutbildningar. LÄS MER

 2. 2. Blir det mer begripligt? : En diakron studie av språkliga förändringar i domar från Göta hovrätt 2001–2021.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Hansen; [2022]
  Nyckelord :Judgments; Göta Court of Appeal; plain language; plain language test; legalese; readability; comprehensibility; Domar; Göta hovrätt; klarspråk; klarspråkstest; juridiskt språk; juridiska; läsbarhet; begriplighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur begripligheten i Göta hovrätts domar förändrats mellan 2001 och 2021. Studien syftar till att undersöka dels hur syntax och lexikon förändrats i domarna, dels hur följsamheten till klarspråksråd har förändrats under perioden. LÄS MER

 3. 3. Från påstående till skyldighet: en funktionell analys av Studentlundsavtalet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Laura Nordén; [2018]
  Nyckelord :funktionell grammatik; juridiskt språk; kontext; språkhandling; modalitet; Studentlund; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras språkliga val i ett juridiskt avtal som reglerar samarbetet mellan olika studentorganisationer. Bakgrunden är att organisationerna tidigare har uttryckt att samarbetet är svårt att förstå. Syftet är därför att undersöka hur rättigheter och skyldigheter uttrycks i avtalet. LÄS MER

 4. 4. Juridiska, svenska eller mittemellan? En lexikalisk undersökning om juristers språk i rådgivning till icke-jurister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Birgitta Wiklund; [2017-06-26]
  Nyckelord :fackspråk; juridiskt fackspråk; juridiskt språk; mottagaranpassning; rådgivning; begriplighet;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag juridiskt fackspråk som riktar sig till personer utan juridisk utbildning. Syftet är att få en förståelse för det juridiska fackspråket i en specifik kommunikationssituation. LÄS MER

 5. 5. Likabehandlingsplanen som text – En undersökning av textuella drag i tolv likabehandlingsplaner från grundskolan och gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sara Nilsson; [2009-08-31]
  Nyckelord :Likabehandlingsplan; textuella drag; intertextualitet;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka hur ett antal skolor har utformat sina likabehandlingsplaner. De frågeställningar som jag utgår ifrån är: Vilka textuella drag utmärker de undersökta likabehandlingsplanerna? Finns det influenser från andra genrer inom skolkontexten i de undersökta likabehandlingsplanerna? Går det att finna textuella egenskaper i de undersökta likabehandlingsplanerna som kan försvåra läsningen och förståelsen av likabehandlingsplanerna för någon av mottagargrupperna – skolledning, lärare, elever och föräldrar? Mitt material består av tolv högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg. LÄS MER