Sökning: "källkritik intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden källkritik intervju.

 1. 1. Söka, sovra och kritiskt granska : En kvalitativ intervjustudie om informationssökning och källkritik i gymnasiets svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Sandra Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Informationssökning; källkritik; svenskämnet; gymnasiet; sociokulturellt perspektiv; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare menar att de integrerar informationssökning och källkritik i gymnasiets svenskämne och frågeställningarna som formulerades i relation till syftet är inriktat mot de didaktiska hur- och vad-frågorna. För att besvara dessa frågor och uppfylla syftet med studien utfördes semistrukturerade intervjuer med sex informanter. LÄS MER

 2. 2. April, april! En studie om källkritik i digitala och analoga medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Matilda Ulming; Linnea Johansson; [2017]
  Nyckelord :source; source criticism; social media; digital media; analogue media; digital habit; news-value; källor; källkritik; sociala medier; digitala medier; analoga medier; digital vana; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien har varit att ta reda på vad det finns för skillnad på källkritiken hos två olika åldersgrupper, samt undersöka hur man värderar nyheter i digitala och analoga medier. Metod – Studiens ansats har varit kvalitativ, där metoderna intervju och deltagande observation har använts för datainsamlingen. LÄS MER

 3. 3. "Islam är inget som har hittats på av aliens" : En kvalitativ intervjustudie om islamofobiska diskurser i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Sandra Nordström; [2017]
  Nyckelord :islamofobi; diskursanalys; diskursteori; hermeneutik; semistrukturerad intervju; gymnasieskolan; religionsundervisning; likabehandling; islam;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om islamofobi och hur skolan arbetar förebyggande för att motverka diskriminering och att islamofobiska yttringar och attityder förekommer inom skolmiljön. Detta utifrån Skolverkets riktlinjer och styrdokument. LÄS MER

 4. 4. Med en fot i varje värld - en studie av medie- och informationskunnighet inom svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Viola Sten; [2015]
  Nyckelord :Critical literacy; Demokrati; Digital utveckling; Kommunikation; Kunskap; Källkritik; Lärande; Media; Medie- och informationskunnighet MIK ; Multimodalitet; New Literacy Studies NLS ; Normkritik; Pedagogik; Språkutveckling; Svenskämnet;

  Sammanfattning : I dagens medielandskap lever många människor en stor del av sitt liv genom digitala medier, något som även påverkar skolvärlden. Denna studie undersöker den digitala utvecklingen i relation till lärarrollen och svenskämnet. LÄS MER

 5. 5. Ja, det fungerar ju inte alltid : Intervjustudie om lärares syn på IKT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Patrik Granberg; Robert Modig; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi under hösten 2013 undersökt hur sju stycken lärare i skolor som gett en dator till varje elev ser på sina nya pedagogiska verktyg och vilka utmaningar dessa lärare ställs inför. Vi har använt oss av en induktiv kvalitativ semistrukturerad intervju-metod till denna studie och vår studie innefattar skolor som har antagit någon form av 1 till 1 i sin verksamhet och ligger geografiskt förlagda till sydöstra Sverige. LÄS MER