Sökning: "källkritik läroböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden källkritik läroböcker.

 1. 1. "Grunderna följer vanligt sunt förnuft" : En kunskapsanalys på presentationer av källor, källkritik och källtolkning i fyra läroböcker i historia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Niclas Kinell; [2018]
  Nyckelord :läroboksforskning; historieläroböcker; historiedidaktik; kunskapstyper; källor; källkritik; källtolkning; historiskt resonerande;

  Sammanfattning : This study examines how four history textbooks from two different textbook series presents the use of historical sources. Primarily the chapters, sections and exercises in the textbooks that explicitly deals with sources or source criticism as the main content i studied. LÄS MER

 2. 2. En källkritisk kompromiss : En läromedelsanalys med fokus på källkritiska förhållningssätt inom historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnea Svärd; [2018]
  Nyckelord :läromedelsanalys; historieundervisning; källkritik; källtolkning; källvärdering; kritiskt tänkande; critical thinking; läromedel; läroböcker; historiemedvetande; lärobok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur läroböcker för historieämnet riktade mot mellanstadiet framställer källor och det källkritiska arbetssättet. Vidare är syftet att undersöka om framställningarna följer formuleringarna om källkritik och kritiskt tänkande i historieämnets kursplan. LÄS MER

 3. 3. Explicitgjorda kompetenser och implicita kunskaper : Fokuseringen på villkor för ett vetenskapligt skrivande med elevers högre studier som mål i tre tryckta läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nora Langenheim; [2018]
  Nyckelord :Vetenskapligt skrivande; diskurs; explicit; implicit; kompetens; kunskap; läroböcker;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vetenskapligt skrivande i tre läroböcker för ämnet svenska på gymnasiet. Detta görs mot bakgrund av den debatt som pågått sedan tidigt 70-tal där elevers och studenters bristfälliga skrivförmåga diskuterats. LÄS MER

 4. 4. Ja, det fungerar ju inte alltid : Intervjustudie om lärares syn på IKT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Patrik Granberg; Robert Modig; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi under hösten 2013 undersökt hur sju stycken lärare i skolor som gett en dator till varje elev ser på sina nya pedagogiska verktyg och vilka utmaningar dessa lärare ställs inför. Vi har använt oss av en induktiv kvalitativ semistrukturerad intervju-metod till denna studie och vår studie innefattar skolor som har antagit någon form av 1 till 1 i sin verksamhet och ligger geografiskt förlagda till sydöstra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Tendentiösa läroböcker -en studie om lärares strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Henrik Johnsson; [2014]
  Nyckelord :gymnasieskola; intervju; källkritik; läroböcker; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Jag ville i mitt examensarbete undersöka vilka metoder man kan använda sig av som lärare när man stöter på inslag i läroböcker som kan uppfattas som tendentiösa. Som metod valde jag att intervjua fem lärare i samhällskunskap på gymnasiet, intervjuerna har analyserats kvalitativt. LÄS MER