Sökning: "källskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet källskatt.

 1. 1. Befrielse från kupongskatt för utländska bolags näringsbetingade andelar - Bulvanregelns och den EU-rättsliga missbruksprincipens inverkan på möjligheten till skattebefrielse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joanna Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; källskatt; kupongskatt; bulvanregel; EU-skatterätt; missbruksprincip; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag kan använda sig av en holdingbolagsstruktur för att vinstförskjutning ska ske mellan koncernbolag i syfte att minska skattebelastningen. I den svenska kupongskattelagen finns ett undantag från källskatt på utdelningar till utländska bolag, som bedöms motsvara ett svenskt aktiebolag, från deras näringsbetingade andelar. LÄS MER

 2. 2. Målet Hirvonen - Skatteförmågeprincipen, källskatter och valmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Wahlund; [2015]
  Nyckelord :SINK; EU-rätt; skatterätt; skatteförmågeprincipen; källskatt; valmöjlighet; assimiliationsmöjlighet; förhandsavgörande; ränteavdrag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De flesta skattesystem beaktar skattebetalares skatteförmåga, främst genom olika avdrag. När en individ får inkomster från ett land men bor i ett annat uppkommer frågan vilket land som ska ta hänsyn till skatteförmågan. LÄS MER

 3. 3. Källskatt på utdelning till utländska pensionsfonder : Kupongskattelagens förenlighet med EU-rättens fria rörlighet för kapital

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Wastenson; [2014]
  Nyckelord :juridik; skatterätt; kupongskatt; pensionsfonder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Artisters och idrottsmäns rätt till fri rörlighet inom EU : - Är uttag av källskatt på inkomster från artisters och idrottsmäns verksamheter, enligt artikel 17 i OECD:s modellavtal, förenligt med rätten till fri rörlighet?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Sophie Landgren; [2013]
  Nyckelord :Double Tax Treaty Convention; article 17; OECD; artists and sportsmen; EU; direct taxation; free movement; exchange of information; dubbelbeskattningsavtal; artikel 17; OECD; artister och idrottsmän; EU; direkt beskattning; fri rörlighet; informationsutbyte;

  Sammanfattning : Direkt skatt faller utanför EU:s kompetensområde men trots det har EU ett indirekt stort inflytande på medlemsländernas skatteregler. Medlemsstaterna får sluta skatteavtal mellan sig utan inverkan av EU, men bestämmelserna i skatteavtalen får inte strida mot EU-rätten, däribland bestämmelserna om fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. LÄS MER

 5. 5. SINK och A-SINK i strid medEU-rätten, trots assimilationsmöjligheten? : Diskriminering och rättfärdigande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Agnes Nilsson; [2012]
  Nyckelord :SINK; A-SINK; EU-rätt; diskriminering; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Sveriges medlemskap i EU har, mot bakgrund av suveränitetsprincipen, inneburit att svenska bestämmelser på den direkta beskattningens område måste vara förenliga med de grundläggande friheter som stadgas i EUF-fördraget. Utomlands bosatta fysiska personer beskattas för tjänsteinkomst i enlighet med SINK eller A-SINK med en definitiv källskatt och inga kostnadsavdrag medges inom ramen för nämnda lagstiftning. LÄS MER