Sökning: "känsla av sammanhang"

Visar resultat 1 - 5 av 1270 uppsatser innehållade orden känsla av sammanhang.

 1. 1. Förskollärares syn på relationen mellan hälsa och utomhuspedagogik : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Forsell; Susanne Hedlund; [2023]
  Nyckelord :physical health; mental health; outdoor pedagogy; comprehensibility; meaningfulness; manageability; fysisk hälsa; psykisk hälsa; utomhuspedagogik; begriplighet; meningsfullhet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Barns fysiska och psykiska hälsa har en viktig koppling till den utomhuspedagogiska verksamheten. Tidigare forskning visar att utomhuspedagogik är positivt för barnens hälsa, koncentrationsförmåga, inlärning, samarbetsförmåga och välmående. LÄS MER

 2. 2. Social isolering, äldres upplevelse under covid-19 pandemin : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johansson Malin; Lundkvist Helena; [2023]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; elderly; sense of coherence; social isolation; Covid-19 pandemin; känsla av sammanhang; social isolering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livslängden i världen ökar kontinuerligt och även den äldre populationen. Covid-19 pandemin innebar stor påverkan på samhället och restriktioner, bland annat social isolering, infördes för att begränsa smittspridningen. Dessa restriktioner riktades främst mot riskgrupper vilket innebar begränsningar i deras livsstil. LÄS MER

 3. 3. Bristande anpassning, sämre prognos : En grundad teori om att återgå till arbete efter utmattning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Enbom; Camilla Edlund; [2023]
  Nyckelord :Utmattning; Utmattningssyndrom; Utbränd; Arbetsbelastning; Återgång till arbete; Anpassning; Grundad teori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka att återgå till arbete efter utmattning. Att undersöka detta har sin grund i att vi båda finner ämnet intressant men också att vi anser att forskning inom ämnet är viktigt, då många i samhället årligen sjukskrivs för utmattning och därmed måste tas på allvar. LÄS MER

 4. 4. Mening i Livet kontra Känsla av Sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marie de Colli; [2023]
  Nyckelord :meaning in life; sense of coherence; coping strategies; motivation;

  Sammanfattning : Trots att de väletablerade begreppen Mening i livet (MIL) och Känsla av sammanhang (KASAM) är snarlika saknas forskning kring sambanden sinsemellan. Studiens syfte var att explorativt undersöka dessa samband samt om de korrelerar olika till motivation och coping. I studien ingick 191 universitetsstudenter varav 116 kvinnor. LÄS MER

 5. 5. ”Hur kan man inte vilja leva när jag finns?” : En analys av bilderböcker om psykisk ohälsa och deras förmåga att stärka barns KASAM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Randau; Johanna Johansson Sjöstrand; [2023]
  Nyckelord :children’s picturebooks; children’s literature; parental mental illness; sense of coherence; social work; barnlitteratur; bilderböcker; känsla av sammanhang; psykisk ohälsa; socialt arbete;

  Sammanfattning : Multiple studies show that growing up with a mentally ill parent affects children in many ways. In recent years many children ́s picturebooks about mental illness have been published, making it an accessible subject for the youngest readers. LÄS MER