Sökning: "känsla av sammanhang"

Visar resultat 1 - 5 av 1144 uppsatser innehållade orden känsla av sammanhang.

 1. 1. Hur påverkar KASAM studenters psykiska mående: En kvantitativ studie om hur KASAM påverkar studenters psykiska mående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anton Silverbern; Simon Ahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; Studenter; Känsla av sammanhang; KASAM; Lunds universitet Sense of coherence; SOC; Students; mental health; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine mental health among students at Lunds university and investigate the possible correlation between sense of coherence (SOC) and mental health in students. Web survey was the method used to gather data, the survey was sent out to a random selection of 880 students at Lund university. LÄS MER

 2. 2. Implementeringen av GDPR inom den svenska bank - och finansbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tove Manning; Emma Petersson; [2021-12-02]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsprocess; kommunikation; motstånd; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. HR-praktikers Känsla av sammanhang vid distansarbete - En kvantitativ studie om hur olika generationer av HR-praktiker uppfattar Känsla av sammanhang vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnéa Sandberg; Noelle Gustafsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :känsla av sammanhang; distansarbete; generationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur HR-praktiker uppfattar Känsla avsammanhang (Kasam) vid distansarbete, samt undersöka om det finnsgenerationsskillnader i denna uppfattning. 56 stycken HR-praktiker deltog istudien genom att besvara en enkät. Av dessa var 7 män och 49 kvinnor. LÄS MER

 4. 4. VÅRDPERSONALENS UPPLEVELSER AV HUR CLOWNER KAN VARA ETT STÖD I ATT IDENTIFIERA RESURSER HOS PERSONER MED DEMENS

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Danesjö; Patricia Johansson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Demens; Clowner; Hälsofrämjande arbete; Salutogent förhållningsätt; Resurser;

  Sammanfattning : Demens är en sjukdom som främst drabbar äldre. I Sverige är idag cirka en av fem personeröver 80 år drabbade. Befolkning blir allt äldre och därför beräknas antalet äldre med demensöka drastiskt i framtiden. Demens kan bero på flera olika underliggande sjukdomar som i sintur har flera olika symtom, vilket gör omvårdnaden komplex. LÄS MER

 5. 5. “Det ger mig något i hjärtat att bara komma dit” En kvalitativ studie om frivillighetsorganisationerna betydelse för den hemlösa, med ett fokus på hur hemlöshet påverkar självbilden och det sociala kapitalet hos en individ.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :cecilia karlefäldt; fanny bygdén; [2021-05-26]
  Nyckelord :hemlöshet; frivillighetsorganisation; KASAM; socialt kapital; självbild;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att dels undersöka hur den hemlösa upplever sin situation som hemlös, och dels vilken roll frivillighetsorganisationer spelar i hemlösas liv. I studien har vi analyserat hur hemlöshet som fenomen påverkar individens självbild, det sociala kapitalet samt känsla av socialt sammanhang. LÄS MER