Sökning: "känsla framgång"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden känsla framgång.

 1. 1. Ledarskapets betydelse för en lyckad produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adonay Yosief; Ahmad Ali; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; egenskaper; ledare; projektledare; framgång i byggprojekt;

  Sammanfattning : Ledarskap är en av de grundläggande och viktigaste faktorerna i ett byggprojekt. Ledarskap kan ses som konsten att påverka andra till att uppnå gemensamma mål. Studien undersöker vilka egenskaper en bra ledare ska ha och hur personer i branschen värderar de olika egenskaperna. LÄS MER

 2. 2. Föräldrar till barn med autism : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Donia Fakhro; Selin Gulsahin; [2021]
  Nyckelord :Autism; disability; experiences; parenting; professional support; informal support; stigma; empowerment; Autism; funktionsnedsättning; erfarenheter; föräldraskap; professionellt stöd; informellt stöd; stigma; empowerment;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur tidigare forskning beskriver erfarenheter av att vara förälder till ett barn med autism, samt hur professionellt stöd och informellt stöd påverkar föräldrarnas vardag. Den metod som har tillämpats i denna studie är en litteraturstudie som kallas för Scoping study. LÄS MER

 3. 3. ELEVERS TANKAR KRING MODERSMÅLSUNDERVISNING En kvalitativ undersökning om flerspråkiga elever i grundskolan årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marlene Lembäck; [2020-01-08]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; flerspråkighet; motivation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på flerspråkiga elevers tankar kring modersmålsundervisning samt vilka motivationsfaktorer som påverkar dessa elever att läsa sitt modersmål i en andraspråksmiljö. Med andraspråksmiljö menas svenska som samhälls- och skolspråk. LÄS MER

 4. 4. En företagskultur i expansion : En kvalitativ fallstudie om att upprätthålla en startupkultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ella Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Expansionsfas; Förändring; Organisationsförändring; Organisationskultur; Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : På dagens dynamiska och komplexa marknad har innovation framställts som en nödvändighet för en organisations överlevnad. Startups har framhållits som organisationer i framkant när det kommer till innovation. LÄS MER

 5. 5. BHV – sjuksköterskans erfarenheter av amningsrådgivning på barnavårdscentral

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fatbardha Hasaj; Malin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Barnhälsovård; sjuksköterskor; erfarenheter; amning; amningsrådgivning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har amningsfrekvensen sjunkit enligt statistiken. För en del kvinnor kommer amningen igång helt okomplicerat medan för andra kan det bli mer problematiskt. Vad sjuksköterskan har för inställning i relation till amning spelar en betydande roll för hur stöd ges och hur det upplevs. LÄS MER