Sökning: "känslighetsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet känslighetsanalys.

  1. 1. Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

    Författare :Ricky Olars; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Europaparlamentet och Europeiska rådet ställer krav på individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i flerbostadshus för medlemsländerna genom Artikel 9 i Energieffektiviseringsdirektivet. Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda om det fanns skäl att införa krav på individuell mätning av värme, komfortkyla och tappvarmvatten i flerbostadshus. LÄS MER

  2. 2. Sensitivity analysis of grate inlet representation and a comparison of two coupled hydraulic models for urban flood simulation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

    Författare :Daniel Lundqvist; [2020]
    Nyckelord :Urban flood models; 1D-2D coupled models; MIKE FLOOD; FLO-2D; inlet grates; manholes;

    Sammanfattning : Urban flood models are an important tool in designing and analyzing municipalities sewer drainage systems and predicting the effect of potential extent and depth of future floods. In urban areas, coupled 1D-2D flood models are particularly useful as they can represent the surface- and sewer system and their interactions. LÄS MER

  3. 3. Assessment of optimization control strategies for energy management

    Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

    Författare :Bahar Kasbi; [2020]
    Nyckelord :Optimization; linear programming; applied linear optimization; sensitivity analysis; energy management; demand side management DSM ; heat pump scheduling; setpoint; Optimering; tillämpad linjär optimering; linjär programmering; känslighetsanalys; energihantering; värmepumpsplanering; börvärde;

    Sammanfattning : With the increasing demand for renewable energy sources, new systems are being developed to sustain future infrastructure, accommodating these new energy sources. One of the proposed solutions is to incorporate distributed energy resources to different households in order to provide local energy demands effectively. LÄS MER

  4. 4. Long-term morphological evolution of Cua Lo inlet, Central Vietnam

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

    Författare :Nikita Tegenfeldt; Orio Johansson; [2020]
    Nyckelord :Inlet morphology; Sand spit; Water exchange; Numerical modelling; Cua Lo river mouth; Sediment transport; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Cua Lo river mouth is a coastal inlet connected to an estuary at the central coast of Vietnam. The area is valuable for maritime trade, fishing industries, and tourism development. Natural disasters during the monsoon period are a problem, causing seasonal flooding. LÄS MER

  5. 5. Problematiska vågförhållanden i Kiviks hamn -Analys och åtgärsdsförslag

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

    Författare :Elin Reinodt; Gunnar Österlund; [2020]
    Nyckelord :Vågor; Vågmodellering; Kiviks hamn; Åtgärdsförslag; ARTEMIS; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Båtklubben i Kiviks hamn har länge upplevt problem med stora vågor i hamnbassängen. Denna studie ämnar att fastslå vilka vågförhållanden och fenomen som ger upphov till dessa problem, samt att föreslå åtgärder. LÄS MER