Sökning: "känsloarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet känsloarbete.

 1. 1. “Fuck it, sorry boys, jag mår skit” : En intervjustudie av unga killars vänskapsrelationer och samtal om känslor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annika Kronberg; Anton Vikström; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; vänskapsrelationer; känslohantering;

  Sammanfattning : Denna studie riktar ljuset mot unga killars känsloliv och behov av emotionella samtal, samt hur detta präglas av manlighetsnormer. Tidigare forskning har visat att unga killars vänskapsrelationer påverkas av maskulinitetsnormer vilket begränsar killars känslouttryck och förmåga att prata om känslor. LÄS MER

 2. 2. Hur nära kan Man vara? : En studie om mäns relation till intimitet och närhet kopplat till normer kring att vara man.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ivve Martinez; [2018]
  Nyckelord :Genus; Manlighet; Maskulinitet; Hegemonisk maskulinitet; Intimitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utöka kunskapen kring maskulinitet och normer kring att vara man kopplat till mäns relation till intimitet och sexualitet och genom det bidra till en vidare diskussion om jämställdhet. Forskningsstudiens fokus breddar begreppet jämställdhet genom att den bidrar till att utöka kunskapen om ojämställdhet som existerande även inom könskategorin män, och inte enbart mellan kvinnor och män. LÄS MER

 3. 3. När emotioner blir ett arbetsverktyg - En kvalitativ studie om pedagogers känsloarbete vid lågaffektivt bemötande som arbetsmodell i särskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Katarina Wieslander; [2017-07-10]
  Nyckelord :emotionshantering; emotiv dissonans; känsloneutralisering; känsloregler; emotionella processer;

  Sammanfattning : Studien har som sitt övergripande syfte att undersöka pedagogers känsloarbete och känsloneutralisering vid arbetsmodellen lågaffektivt bemötande inom särskolan. Uppsatsen har sitt huvudfokus på personalens subjektiva upplevelser av sitt eget känsloarbete samt effekterna av sin känslohantering vid situationer som innehåller ett utåtagerande beteende. LÄS MER

 4. 4. Dokumentation och känsloarbete, hur går det ihop? : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av dokumentation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Falkenström; [2017]
  Nyckelord :documentation; administration; social work; social service workers; emotional labour; speed up.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social service workers documentation and emotional labour – a qualitative study about working with documentation The aim of this study is to explore the experience among social service workers in regards to working with documentation and to analyze how it affects their ability to perform emotional labour. Former research has shown that social service workers spend a big part of their work day working with administrative tasks and that their motivation to perform the job relates to different aspects of working with clients. LÄS MER

 5. 5. SEXUELLA TRAKASSERIER MOT BIBLIOTEKSPERSONAL : Typer, strategier och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Catharina Bergman; Josefine Jönsson; [2017]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; bibliotek; bibliotekspersonal; biblioteksbesökare; känsloarbete; strategi.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker åtta biblioteksanställdas upplevelser av sexuella trakasserier från biblioteksbesökare på biblioteket som arbetsplats för att beskriva vilken typ av sexuella trakasserier de erfarit samt hantering och följder av dessa i termer av strategier och emotioner. Sammanfattningsvis har studiens deltagare upplevt sexuella trakasserier i form av verbal och fysisk karaktär, liksom stirrande, gester och stalkning. LÄS MER