Sökning: "känsloarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet känsloarbete.

 1. 1. Tillhörighet och konflikt : En kvalitativ studie om arbetsplatskonflikter inom kvinnodminerade serviceyrken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Schattauer; [2020]
  Nyckelord :Conflict management; Workplace conflict; Workplace culture; Community of practice; Emotional labor; Konflikthantering; Arbetsplatskonflikt; Arbetsplatskultur; Praktikgemenskap; Känsloarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat att bidra med en förståelse av arbetsplatskonflikters socialiserande funktioner samt belysa konflikter som en vardaglig handlingsrepertoar inom organisationer. Jag ämnade att undersöka hur anställda socialiserades in i de konflikter som uppstod på arbetsplatsen och vad dessa konfliktförlopp hade för betydelse för delaktiga individer. LÄS MER

 2. 2. Socialt statusskapande på kommunala äldreboenden : En kvalitativ studie av de neutraliserade äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sanna Holmström; Morgan Williams; [2020]
  Nyckelord :Institutionalisering; social status; äldreboende;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker socialt statusskapande hos institutionaliserade äldre på tre kommunala äldreboenden i Stockholmsområdet. Tidigare forskning tyder på att ålderdomen är förknippad med rollförluster och stora förändringar i de äldres sociala liv. LÄS MER

 3. 3. Att sätta plåster på brutna ben - Om kuratorer, känsloarbete och etisk stress i barn- och ungdomspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Evelina Hanson; [2020]
  Nyckelord :Social Work; Counsellor; Emotional labour; Moral Distress; Child and Adolescent Psychiatric Services CAP Socialt arbete; kurator; emotionellt arbete; etisk stress; barn- och ungdomspsykiatrin BUP ; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the last decades the Swedish Child and Adolescent Psychiatric Services (CAP) has undergone major organizational changes. According to social research the changes are mainly due to new public management reforms. The aim of this study was to examine how social workers, i.e. LÄS MER

 4. 4. "Jag hoppas det blir bra för kvinnornas skull..." : En kvalitativ studie om barnmorskors erfarenheter av förlossningsvården

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap; Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Antonia Dimoski; Olga Hurtig Parkrud; [2020]
  Nyckelord :Genusvetenskap; New Public Management; könsarbetsdelning; förlossningsvård; känsloarbete;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi den rådande situationen inom förlossningsvården i Stockholm. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där vi, i form av semistrukturerade intervjuer, har intervjuat barnmorskor kring deras erfarenheter av arbetet på förlossningsavdelningar. LÄS MER

 5. 5. Flyktingskap och nyhetsmedia : EN KVALITATIV STUDIE OM FLYKTINGAR, MEDIEEXPONERING OCH VÄLBEFINNANDE

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carolin Amasia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Flyktingar; flyktingskap; affektivt välbefinnande; subjektivt välbefinnande; trauma reminders; känsloarbete; intervju; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur välbefinnandet hos personer med flykerfarenhet påverkas både momentant och långsiktigt av exponering av nyhetsmedia kring andra människor på flykt, och hantering av de känslor som uppkommer. Detta gjordes genom skriftliga intervjuer och analyserades med hjälp av tidigare forskning och teori kring känslohantering genom innehållsanalys. LÄS MER