Sökning: "känslohantering"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet känslohantering.

 1. 1. ”Om jag inte orkar lyssna på det, hur sjutton ska de orka leva med det” - en kvalitativ studie om socionomers upplevelser av att möta klienter i kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Brunskog; Elin Axén; [2021-05-31]
  Nyckelord :kris; emotionellt arbete; coping; socialt arbete; känslohantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att tolka och förstå socionomers upplevelser och hanteringssätt i mötet med människor kris. Detta gjordes utifrån verksamheter som bemöter denna målgrupp. En kvalitativ metod användes varav semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter. Empirin analyserades genom tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Jag vet inte vart gränsen går vid kränkning : En kvalitativ studie om kvinnor med utländsk bakgrund och deras upplevelser om bemötande och integration på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Camila Lopez Saez; Khlood Abdurahman; [2021]
  Nyckelord :Etnicitet; integration på arbetsplatsen; strategier; utländsk bakgrund; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en djupare analys skapa förståelse för hur kvinnor med utländsk bakgrund som arbetar inom kvalificerade yrken förhåller sig till sina roller på sina arbetsplatser, och hur de upplever att de bemöts av sin omgivning utifrån sin etnicitet samt hur de upplever att deras arbetsrelaterade relationer är. Varför just kvinnor valdes beror på att det skett en ökning i utbildningsnivå gentemot män enligt tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Kommunala verksamheters arbete med våld i nära relationer : Ur socialarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Gyllhamn; Frida Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; partnervåld; våldsutsatta; våldsutövare; socialarbetare; stödinsatser.;

  Sammanfattning : Studien undersöker kommunala verksamheters arbete med våld i nära relationer med både våldsutsatta och våldsutövare. Studien undersöker även socialarbetares upplevelser av arbetets möjligheter samt bakomliggande orsaker som kan leda till våld i nära relationer. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa och samtidigt missbruk hos ungdomar ur ett genusperspektiv : En intervjustudie med personer som arbetar med ungdomar i hälso- och sjukvården.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Sarah Watson; [2021]
  Nyckelord :Könsroll; könsskillnader; tematisk analys; ungdomars hälsa; ungdomsmottagningar; ungdomsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:Psykisk ohälsa samt missbruk av alkohol och droger är två olika folkhälsoproblem bland unga. I kombination försvårar de behandling och leder till ytterligare ohälsa, vilket motiverar förebyggande åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Döva i arbetslivet : En studie om upplevelser av utanförskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ulrika Jansson; [2020]
  Nyckelord :Döva; döva och gravt hörselskadade; svenskt teckenspråk; arbetsliv och utanförskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om döva i arbetslivet. Meningen med uppsatsen är att undersöka om döva upplever sig utanför på sina arbetsplatser och i vilka situationer det uppstår. En av frågeställningarna är hur döva beskriver den språkliga interaktionen. Tidigare forskning visar att döva hamnar utanför på grund av de språkliga barriärerna. LÄS MER