Sökning: "känslohantering"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet känslohantering.

 1. 1. Företagskulturens emotionella påverkan : En kvalitativ studie om emotionellt arbete och de anställdas känslomässiga investeringar i förhållande till företagskultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nora Sundberg; Olivia Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; företagskultur; organisationskultur; känslohantering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ägnas åt att identifiera känslor hos anställda på arbetsplatser, närmare bestämt identifiera emotionellt arbete. Emotionellt arbete är ett begrepp som betyder att anställda behöver använda sina känslor i sitt arbete i utbyte mot lön. LÄS MER

 2. 2. “Man blir stressad, pulsen höjs direkt och det är nästan lite panikkänslor” : En kvalitativ studie om känslan av otrygghet hos kriminalvårdare i arbetet med de intagna.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tilda Knutas; Emelie Läth; [2023]
  Nyckelord :Correctional officers; inmates; insecurity; ontological security; trust; structuration theory; emotion work; emotion rules; deep thinking; acting out; and emotional dissonance; Kriminalvårdare; intagna; otrygghet; ontologisk trygghet; tillit; struktureringsteori; känsloarbete; känsloregler; djupagerande; ytagerande och emotionell dissonans;

  Sammanfattning : Unpredictable situations are a common phenomena in detention centres. This is because employees work in daily contact with inmates. Correctional officers must therefore manage their own emotions as well as the emotions of their inmates. LÄS MER

 3. 3. "När jag hänger av mig uniformen, följer arbetspasset och känslorna med den" : En kvalitativ studie om polisers upplevelse och hantering av emotionellt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Bjällerstedt Olsson; Matilda Brännhult; [2023]
  Nyckelord :emotional labour; police officers; the police authority; emotional management; dramaturgical perspective; roles; qualitative research approach; emotionellt arbete; poliser; Polismyndigheten; känslohantering; dramaturgiskt perspektiv; roller; kvalitativ forskningsansats;

  Sammanfattning : Polisyrkets karaktär kräver att den anställda kan utföra emotionellt arbete för att uppvisa de känslor som stämmer överens med arbetsrollen. Detta medan både befolkningen och brottsligheten ökar i Sverige vilket leder till en ökad arbetsbelastning samtidigt som det fattas ett tusentals poliser. LÄS MER

 4. 4. "Det hjälper inte någon annan att man går sönder, man måste vara snäll mot sig själv också" - En kvalitativ studie om skolkuratorers beskrivningar av känslor, känslohantering och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Alpadie; Hanna Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Keywords: School Counselor; Emotions; Emotional work; Coping; Empathy fatigue Nyckelord: Skolkurator; Känslor; Känslohantering; Känslomässig utmattning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the knowledge of how school counselors describe what emotions can emerge while interacting with students, how they deal with their emotions when they emerge and the consequences of their emotion regulation. The study is based on semi-structured interviews with eight school counselors in Sweden who have had at least one six-month employment at a school. LÄS MER

 5. 5. Klimatförändringarnas förstärkning genom positiva återkopplingsmekanismer : samt pedagogiska implikationer för undervisning om klimatförändringarna i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Alexandra Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :klimatförändringar; positiva återkopplingsmekanismer; klimatångest; biologiundervisning;

  Sammanfattning : Mänsklig aktivitet har lett till ett ökat utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Ett nästintill linjärt förhållande mellan koncentrationen växthusgaser och den globala temperaturen har noterats, där en ökad växthusgaskoncentration leder till en förhöjd temperatur på jorden. LÄS MER