Sökning: "känslointensitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet känslointensitet.

  1. 1. Hur viktig är sången? : Sångens betydelse för den emotionella musikupplevelsen

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Christian Wellbo; [2014]
    Nyckelord :musik; sång; känslor; känslointensitet; perception;

    Sammanfattning : Musik är ett kraftfullt medium med förmåga att förmedla ett brett spektrum av känslor. Denmänskliga rösten anses ha liknande känsloförmedlande egenskaper, vilket är väldokumenterat för tal, men endast ett fåtal studier har gjorts av emotionella upplevelser av denmänskliga rösten som musikaliskt medium. LÄS MER