Sökning: "kärnämne"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet kärnämne.

 1. 1. En studie i hur bildämnet ger utrymme för elever med flytande genusidentifiering att skapa sin identitet och vikten av att utbilda blivande bildlärare i normkritiskt arbete.

  Master-uppsats,

  Författare :Katarina Jansson Hydén; [2020-06-26]
  Nyckelord :B​ilddidaktik; bildkommunikation; flytandegenusidentifiering; genus; identitet; inkludering; könsdysfori; multimodala uttryck; normkr​itik; bildundervisning; skola; kärnämne;

  Sammanfattning : Elever i tonåren befinner sig i ett sammanhang där skapandet av identitet är centralt. Därför identitetsskapande är ett övergripande syfte för forskningen som beskrivs i denna artikel, att undersöka hur deras förutsättningar för ett identitetsskapande gestaltas genom ämnet bild i högstadiet och i gymnasieskolan (Bergström, 2007; Bremer, 2011; Hellman, 2017; Lindstrand, 2006; Lindström, 2006; Åsén, 2006). LÄS MER

 2. 2. Elevers känsla av sammanhang i matematikämnet på högstadiet : en studie om intensivundervisningens effekter

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Persson; [2020]
  Nyckelord :Comprehensibility; intervention; manageability; mathematics; meaningfulness; sense of coherence; special education teacher;

  Sammanfattning : Skolverkets statistik visar att matematik är det kärnämne där svenska elever presterar lägst. Denna studie undersöker om intensivundervisning av fem elever i matematiksvårigheter i årskurs 7 kan stärka deras känsla av sammanhang (KASAM) inom matematiken enligt Antonovskys teori. LÄS MER

 3. 3. Signifikanta kunskaper och erfarenheter vid inträdet i förskoleklass : Beskrivningar från två lärare i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Andersson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; förberedelse; samverkan; fostran; sociala förmågor; kunskap; didaktisk teori;

  Sammanfattning : Studien som genomförts är en småskalig kvalitativ studie som utifrån två lärare i förskoleklass syftar till att synliggöra vad lärare i förskoleklass beskriver som signifikanta kunskaper och erfarenheter vid barns inträde i förskoleklass samt hur lärare arbetar med variationerna i barnens erfarenheter i förskoleklass. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med två lärare i förskoleklass. LÄS MER

 4. 4. En begränsad historia: En jämförande studie av historieläroböcker för gymnasiekurserna Historia 1a1 och Historia 1b

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Brodén; [2016]
  Nyckelord :GY11; Historia; Läromedel; Textanalys;

  Sammanfattning : Med 2011 års läroplan för gymnasieskolan, GY11, införs historia som kärnämne på samtliga svenska gymnasieprogram. En elev vid ett yrkesprogram läser dock hälften så många timmar historia som en elev vid ett högskoleförberedande program vilket medför ett snävare urval av lärostoff för yrkeseleverna. LÄS MER

 5. 5. Medie- och informationskunskap inom bildämnet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Johanna Lindström; [2015]
  Nyckelord :Media; MIK; medie- och informationskunskap; mediekunnighet; medieutbildning; literacy; digital literacy; media literacy; IKT;

  Sammanfattning : Medie- och informationskunskap samt medieutbildning har blivit ett omtalat fenomen, inte bara i skolan utan likaså allmänt som en förutsättning för demokrati. Kontakten med media sker förutom via de klassiska medierna så som radio, TV och tidningar, idag även via internet genom datorer, smarta telefoner och surfplattor. LÄS MER