Sökning: "kärnämnen gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kärnämnen gymnasiet.

 1. 1. Vad pysslar de med egentligen?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gunilla Carter; Jenny Johannesson; [2013]
  Nyckelord :Idrott; slöjd; status; teoretiska ämnen; praktiska;

  Sammanfattning : SammanfattningProblem, syfte och frågeställningarLäraryrkets status talas det mycket om i media och på skolor runt om i landet för närvarande. Läraryrket harunder många års tid varit under granskning från både stat och allmänhet. En annan typ av status talas det inte likamycket om men likväl känns det som om den existerar. LÄS MER

 2. 2. Hur konstrueras tanken om kärnämnen i grundskolan? En textanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Göran Pilqvist; [2012-05-14]
  Nyckelord :kärnämnen; godkänt; konstruktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med att det inför höstterminen 1998 infördes krav på betyget minst Godkänt i ämnena matematik, svenska och engelska för elever som efter avslutad grundskola önskade söka till ett nationellt program på gymnasiet har begreppet Grundskolans kärnämnen blivit vanligt. Begreppet förekommer såväl inom politiskt auktoritativ text som i texter producerade i lokala skolförvaltningar. LÄS MER

 3. 3. I en skola för alla/A study of inclusive education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Robert Hagsten; [2008]
  Nyckelord :Särbegåvning; Begåvning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka lärarens syn på huruvida det finns en problema-tik i undervisningssituationen gällande särbegåvade eller/och begåvade elever. Får de mer begåvade eleverna tillräckligt med utrymme eller om inte, tas det utrymme från dessa till någon annan gruppering i klassrummet enligt läraren?Metodologiskt är denna studie kvalitativ, litteraturstudie kombinerad med fallstudie. LÄS MER

 4. 4. Hem- och konsumentkunskap som stödämne

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Åkesson; [2008]
  Nyckelord :Domestic science; Swedish; English; Mathematic; hem- och konsumentkunskap; kärnämnen; svenska; matematik; engelska;

  Sammanfattning : Domestic science is an interdisciplinary subject. Furthermore domestic science is a combination of theory and practice. The basic competence, a recommendation from ‘The Swedish School Institution’ (Skolverket), is to enter the secondary school with minimum grade G, (godkänd) in the basic themes: Swedish, English and Mathematic. LÄS MER

 5. 5. Är skolans mål möjliga att nå för alla? : Hinder och förutsättningar för elevers måluppfyllelse i kärnämnen ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Karin Agélii Hultström; Ann Zetterström; [2008]
  Nyckelord :goals; goals to be attained fulfilments of goals; steering documents curriculum; syllabus ; core subjects; impediments; preconditions requirements qualifications; organization level; group level; individual level; Mål; måluppfyllelse; styrdokument läroplan; kursplaner ; kärnämnen; hinder; förutsättningar; organisationsnivå; gruppnivå; individnivå;

  Sammanfattning : Vikten av utbildning och livslångt lärande är betydelsefulla faktorer för att den ekonomiska tillväxten i vårt land ska stimuleras, för att välfärden ska kunna tryggas och för att motverka ytterligare samhällsklyftor. Statistik från Skolverket visar på en konstant andel, ca 10 % de senaste fem åren, av elever i årskurs 9 som inte är behöriga att söka till gymnasiet. LÄS MER