Sökning: "kärnfamilj"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet kärnfamilj.

 1. 1. "Ett barn som utsätts för att pappan slår mamman" : En kvalitativ innehållsanalys av hur våld mot kvinnor och våld i hemmet konstrueras i den parlamentariska diskursen i Ålands lagting

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Irene Häger; Hanna Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Domestic violence; violence against women; norms; parliamentary debate; Våld i hemmet; våld mot kvinnor; normer; parlamentsdebatt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera hur våld mot kvinnor och våld i hemmet definieras och konstrueras i den parlamentariska diskursen i autonoma samhällen. För att besvara syftet har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys av utvalda dokument från två ärenden som tagits upp i Ålands Lagting, “Godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet” och “Skyddshem för personer som drabbats av våld i nära relationer”. LÄS MER

 2. 2. Hur speglas normer i matematik? : En läromedelsanalys av tre matematikläromedel i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marcus Blom; Linnéa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Läromedelsanalys; Normer; Genus; Etnicitet; Familjekonstellation; Årskurs 6;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka hur genus, etnicitet och familjekonstellationer framställs i tre utvalda matematikläromedel i grundskolans årskurs 6 och konkretiseras genom två frågeställningar: Vilken fördelning av genus, etnicitet och familjekonstellationer finns i de tre utvalda matematikböckerna? samt Hur framställs genus, etnicitet och familjekonstellationer i de tre utvalda matematikböckerna?. Studien utgår från ett normkritiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv där en läromedelsanalys av bild och text från de två första kapitlen i matematikläroböckerna Matematik Alfa, Matte Direkt Borgen 6A samt Mera Favorit Matematik 6A har granskats. LÄS MER

 3. 3. Olämplig familjeåterförening : Studie om möjligheten till skydd från familjeåterförening med olämplig anknytningsperson inom kärnfamiljen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Charlie Myrén; [2021]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Utlänningslagen; Migration; Familjeåterförening;

  Sammanfattning : Denna uppsats rör uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening och möjligheten att vägra ett sådant i syfte att skydda sökande och dess barn från en våldsam anknytningsperson. Uppsatsen undersöker med hjälp av en klassisk rättsdogmatisk metod de olika möjligheterna till sådant skydd som finns för olika sökande beroende på om de räknas som kärnfamilj eller inte. LÄS MER

 4. 4. Ensamheter och gemenskaper : Läsningar av det moderna genombrottets litteratur

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2021]
  Nyckelord :modern breakthrough; nordic literature; loneliness; communities; discourse; gender; 19th century; marriage; nuclear family; Ibsen; Jacobsen; Tavaststjerna; Benedictsson; Strindberg; Fairclough; det moderna genombrottet; nordisk litteratur; ensamhet; gemenskap; diskurs; kön; 1800-tal; äktenskap; kärnfamilj; Ibsen; Jacobsen; Tavaststjerna; Benedictsson; Strindberg; Fairclough;

  Sammanfattning : In this essay I perform readings of five influential literary works of the Modern Breakthrough in Nordic literature: Et dukkehjem (1879) by Henrik Ibsen, Niels Lyhne (1880) by Jens Peter Jacobsen, Barndomsvänner (1886) by Karl August Tavaststjerna, Fru Marianne (1887) by Victoria Benedictsson, and Ensam (1903) by August Strindberg. My aim is to identify and analyze discourses of loneliness and community. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med cancer i livets slutskede i hemmet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fanny Mahne; Sofie Ohlsson Moberg; [2021]
  Nyckelord :Home Care; Caregivers; Adult; Children; Family; Family Relationships; Nuclear Family; Parent; Spouses; Relatives; Vital Events; Experiences; Palliative Care; Terminal Care; Hospice Care; Vård i hemmet; Vårdare; Vuxna barn; Familj;  Familjerelationer; Kärnfamilj; Föräldrar; Makar; Släktning; Livsavgörande händelser;  Experiences; Palliativ vård; Terminal vård; Hospicevård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år behöver 70 000–75 000 människor palliativ vård, varav de flesta har en cancersjukdom. Närstående har en viktig och central del i palliativ vård och kan påverka den drabbades mående innebär att lindra symtom och lidande där fokus inte ligger på att bota sjukdomen. LÄS MER