Sökning: "kärnfamilj"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet kärnfamilj.

 1. 1. "Vill ni leka mamma, mamma, barn?" : Förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Körner; Isabella Karlsson; [2023]
  Nyckelord :familjekonstellation; kärnfamilj; stjärnfamilj; normkritik; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan samt hur och med vilka pedagogiska verktyg de arbetar med olika familjekonstellationer i förskolan. Eftersom fler olika sorters familjer växer fram i dagens samhälle blev det därmed intressant att undersöka hur arbetet med olika familjekonstellationer ser ut i förskolan idag. LÄS MER

 2. 2. Moderskap av eget val : Ensamstående kvinnors upplevelser av assisterad befruktning och deras syn på rollen som ensamstående förälder: En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tess Strandberg; Moa Höglund; [2023]
  Nyckelord :Ensamstående kvinnor; Single mother by choice; Assisterad befruktning; Beslutsprocess; Normer; Kärnfamilj; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka ensamstående kvinnors upplevelser av att skaffa barn på egen hand via assisterad befruktning, samt deras syn på sin roll som ensamstående förälder. Studien är en kartläggande litteraturöversikt som inkluderar tolv artiklar från olika delar av världen. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas utgången av en vårdnadstvist när det föreligger samarbetssvårigheter på grund av våld i nära relation? : En studie om domstolens rättstillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Aitman; [2023]
  Nyckelord :juridik; våld i nära relation; vårdnad; vårdnadstvist;

  Sammanfattning : Mer än 30 procent av alla familjer i Sverige står för vårdnadshavare som separerat och därmed inte längre utgör en kärnfamilj. År 2021 avgjordes 6066 tvistemål rörande vårdnad av barn (inklusive mål rörande boende och umgänge), vilket visar på att vårdnadshavarna i många fall inte kan lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge på egen hand utan behöver tvista om det i domstol. LÄS MER

 4. 4. Vem är NIU-eleven?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Donna Berglund; Fanny Wallén; [2022]
  Nyckelord :NIU; Habitus; idrottsgymnasium; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka vilka elever som blir antagna till Nationellt godkändidrottsutbildning (NIU), och vilka faktorer som har varit avgörande för deras val av idrottsprofilerad utbildning. De frågeställningar som studien svarar på är: ● Vilken bakgrund har eleverna som blir antagna till NIU? ● Varför har eleverna sökt till NIU? ● Hur kan elevernas bakgrund förstås utifrån Bourdieus habitusbegrepp? Metod Studiens metod är enkäter för att nå en generaliserad bild av vilka elever som har sökt till NIU. LÄS MER

 5. 5. "Ett barn som utsätts för att pappan slår mamman" : En kvalitativ innehållsanalys av hur våld mot kvinnor och våld i hemmet konstrueras i den parlamentariska diskursen i Ålands lagting

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Irene Häger; Hanna Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Domestic violence; violence against women; norms; parliamentary debate; Våld i hemmet; våld mot kvinnor; normer; parlamentsdebatt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera hur våld mot kvinnor och våld i hemmet definieras och konstrueras i den parlamentariska diskursen i autonoma samhällen. För att besvara syftet har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys av utvalda dokument från två ärenden som tagits upp i Ålands Lagting, “Godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet” och “Skyddshem för personer som drabbats av våld i nära relationer”. LÄS MER