Sökning: "kärnfamiljsideal"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kärnfamiljsideal.

 1. 1. En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Casandra Rosqvist Johansson; Jessika Pedersen; [2021-03-30]
  Nyckelord :lesbiskt föräldraskap; icke bärande modern; heteronorm; moderskapsnorm; kärnfamiljsideal; föräldrablivande; moderskapsidentitet; HBTQ;

  Sammanfattning : Föräldrablivande och föräldraskap är frågor som rönt uppmärksamhet inom en rad olika forskningsdiscipliner. Majoriteten av den forskning som bedrivits i frågorna tar avstamp i den heterosexuella kärnfamiljens erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadsöverflyttning : Faktorer och kärnfamiljsideal?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lydia Sahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Custody transfer; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : I det svenska barnskyddssystemet ses omhändertaganden och placering utanför hemmet för barn som en sista utväg och flera insatser ska ges i syfte att stärka kärnfamiljen och undvika omhändertaganden. Barn ska i systemet som absolut huvudregel växa upp med sina biologiska föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Det förändrande moderskapet : fem ensamstående småbarnsmammors upplevelse av förändring efter att de fött barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulrika Karpefors; [2017]
  Nyckelord :Motherhood; Single mother; Transition; Self; Intersubjectivity; Responsibility; Moderskap; Ensamstående; Förändring; Intersubjektivitet; Själv; Ansvar;

  Sammanfattning : Inledning: Övergången till att bli mor belyses i denna studie utifrån fem ensamstående mödrars subjektiva upplevelse av sitt moderskap.  Frågeställningar: Hur upplever den ensamstående kvinnan moderskapet? Vilken inverkan har moderskapet på hennes självuppfattning? Vad upplevs hjälpsamt respektive begränsande för övergången till att bli mor? Metod: Studien baseras på intervjudata från narrativt inriktade intervjuer med fem ensamstående förstagångsmödrar med barn, 9-15 månader gamla. LÄS MER

 4. 4. Stapplande steg mot ökad mångfald : En multimodal diskursanalys av texter om familjer och relationer i sfi-läromedel

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Robert Walldén; [2014]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; sfi; läroböcker; kön; sexualitet; etnicitet;

  Sammanfattning : SammanfattningNationell och internationell forskning belyser att familjer och kärleksrelationer konstrueras på ett ensidigt sätt i läromedel, med ett starkt kärnfamiljsideal. Det rör sig exempelvis om att det främst är kvinnor som skildras i den privata sfären (Mahamud 2005), samtidigt som det problematiseras att vara ensamstående eller leva tillsammans som ogifta (Mohammed 2007) Samkönade relationer tenderar att utelämnas (Hickman 2012; Mattlar 2006), och i de fall hbt-teman behandlas sker det snävt och distanserat (Larsson & Rosén 2006). LÄS MER