Sökning: "kärnprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet kärnprocess.

 1. 1. Att främja innovation i undervisning och utbildning : En studie om lärstödjande förändringsledning i samband med omställningen till fjärr- och distansundervisning inom gymnasiet våren 2020

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Carina Hall; [2020]
  Nyckelord :#leadership; #learning; #innovation; #offensive quality development; #change management; #digitization; #ledarskap; #lärande; #innovation; #offensiv kvalitetsutveckling; #förändringsarbete; #digitalisering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avslutar Magisterprogrammet i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitet vårterminen 2020. Examensarbetet utgör också en fristående och oberoende studie som är tänkt att komplettera Vinnova-projektet Swedish Edtest som pågår 2020-2022. LÄS MER

 2. 2. Yngre barn på ridskola : En studie av yngre barns uppfattningar om och upplevelser av ridskolans verksamhet och hur det kan användas i det pedagogiska arbetet på ridskolan.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Falck; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; relationell pedagogik; ridskolepedagogik.;

  Sammanfattning : Ridning härstammar från det militära och blev sedan en folksport i och med ridskolans framväxt på 1940-talet. Ridskolan genomgår nu en ytterligare modernisering i det att Svenska Ridsportförbundet (SvRF) uppmuntrar sina anslutna ridskolor till ett gemensamt arbete mot 2025 och visionen framtidens ridskola. LÄS MER

 3. 3. Measuring Performance of an Order-to-Delivery Process : A study at Scania CV AB

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Philip Sundström; Klara Tollmar; [2018]
  Nyckelord :Logistics; Supply Chain Management; Order-to-Delivery; Performance Measurements; Key Performance Indicators; Lead Time; Delivery Performance; Logistik; försörjningskedja; order till leverans; prestationsmått; nyckeltal; ledtid; leveransprestanda;

  Sammanfattning : The Order-to-Delivery (OTD) process covers the entire flow from an initiated order until the productor service is delivered to the customer. OTD is considered a core flow in order to successfully deliverproducts according to the customer’s needs. LÄS MER

 4. 4. Outsourcing inom läkemedelsbranschen : Det faktiska utfallet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Michelle Kristoffersson; Christina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :outsourcing; pharmaceutical industry; pharmaceutical manufacturing industry; biotechnology; medical technology; core process; KBV; RBV; outsourcing; läkemedelsbranschen; läkemedelstillverkningsbranschen; bioteknik; medicinteknik; kärnprocess; KBV; RBV;

  Sammanfattning : Bakgrund: Outsourcing är inget nytt fenomen då transaktionskostnadsteorin formades 1937 som beskrev att företag bör vända sig till marknaden i de fall detta gynnade företaget ekonomiskt. Sedan dess har teorier kring outsourcing förändrats och i dag handlar outsourcing om att kunna fokusera på företagets kärnkompetens och vilka möjligheter och risker outsourcing medför. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad lagerhållning genom identifiering av kärnprocesser : En fallstudie av Nordic E- commerce Group

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Eleni Koltsida; [2014]
  Nyckelord :Primary activities; Support activities; Inventory management; Kärnprocesser; Stödprocesser; Lagerhållning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur kärnprocesser kan förbättra lagerhållningen i ett företag. Genom att först kartlägga vilka företagets kärn- och stödprocesser är och sedan undersöka hur kärnprocesserna påverkar lagerhållningen kan syftet uppnås. LÄS MER